Управлінські аспекти аналізу витрат залізничного транспорту

O. Toporkova, L. Shylo, V. Rolik

Анотація


Мета. Стаття присвячена систематизації основних напрямків аналізу витрат у межах системи управління витратами з урахуванням специфіки залізничної галузі. Методика. Для розв’язання задач такого класу запропоновано застосувати системний підхід та стратегічне управління витратами. Результати. У статті наведено аспекти аналізу й оцінки рівня витрат залізниці, які деталізують інформацію для ухвалення управлінських рішень. Наукова новизна. Запропоновано систематизовані аспекти аналізу й оцінки витрат залізниці, які, на відміну від існуючих, враховують специфіку галузі. Застосування таких аспектів сприятиме здійсненню багатовимірного аналізу витрат за такими складовими, як: види економічної діяльності; канали збуту й замовники (зокрема, для підсобно-допоміжної діяльності); складові перевізного процесу та структурні підрозділи підприємства. Система управління витратами має бути узгоджена зі стратегічними цілями підприємства (структурного підрозділу), які визначаються системою стратегічного менеджменту залізничної галузі. Проблема формування собівартості перевезень полягає у визначенні й взаємному узгодженні факторів, які на неї впливають. Економічна оцінка повинна передбачати типізацію операцій щодо управління витратами на залізничному транспорті. Децентралізація обліку витрат у підрозділах (за центрами відповідальності й місцями формування витрат) забезпечує індивідуальну персональну відповідальність кожної посадової особи й працівника за результати виробництва на своїй ділянці й на робочому місці.Практична значимість. Використання наведеного системного підходу має сприяти більш ефективному нормуванню витрат, а отже, буде забезпечуватись і їх належне планування та контроль, більш обґрунтоване калькулювання собівартості перевезень та наданих послуг. Економічно обґрунтована класифікація витрат має допомогти визначити ступінь впливу певного виду витрат на рівень собівартості й рентабельність окремих видів діяльності. Систематизована облікова номенклатура об’єктів калькулювання на підприємствах залізничного транспорту дозволить забезпечити точність розрахунку витрат.


Ключові слова


управління витратами; аналіз; системний підхід; експлуатаційні витрати

Повний текст:

PDF

Посилання


Боїла Л. І. Сутність та склад витрат підсобно-допоміжної діяльності залізничного транспорту / Л. І. Бої-ла // Вісник ЖДТУ. – 2010. – № 1(51). – С. 153–156.

Карачарова К. А. Формування концептуального підходу до управління витратами підприємств залізничного транспорту / К. А. Карачарова, Т. С. Павленко // Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2015. – № 49. – С. 239–242.

Кірдіна О. Г. Поєднання різних підходів до управління витратами на залізничному транспорті / О. Г. Кірдіна, Ю. В. Мирошниченко // Академічний огляд. – 2012. – № 2(37). – С. 100–104.

Коваленко О. В. Система управління витратами [Електронний ресурс] / О. В. Коваленко, С. С. Осьмак. – Режим доступу: www.zgia.zp.ua (дата звернення 30.10.2016). – Заголовок з екрану.

Макаренко М. В. Формування витрат на залізничному транспорті України: теорія і практика : моногра-фія / М. В. Макаренко, М. В. Потетюєва. – Ки їв: ДЕТУТ, 2012. – 189 с.

Пилипенко О. Удосконалення управління витратами вагонного господарства залізниць України в умо-вах інституціональних змін / О. Пилипенко // Зб. наук. пр. ДЕТУТ. Сер. «Економіка і управління». – 2014. – Вип. 28. – С. 79–87.

Рибалко О. М. Теоретичні підходи до сутності витрат та управління ними на підприємствах залізнично-го транспорту / О. М. Рибалко, В. В. Сьомченко, С. А. Трунська // Вісник Запорізького нац. ун-ту. – 2010. – Вип. 2(6). – С. 171–175.

Рогова К. О. Удосконалення обліку витрат у дистанції електропостачання / К. О. Рогова, Г. С. П’ятигорець // Зб. наук. пр. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна «Проблеми еко-номіки транспорту» – 2016. – Вип. 11. – С. 57–61.
DOI: https://doi.org/10.15802/pte.v0i12.95618

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Лицензия Creative Commons
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License» .

 

ISSN 2309-821 X (Print)
ISSN  2310-2438 (Online)