Удосконалення понятійно-категоріального апарату теорії залізничного туризму

U. Barash, L. Martseniuk, T. Charkina

Анотація


Мета. Для підвищення ефективності роботи залізничного транспорту в умовах сучасного ринку автори пропонують розвивати в Україні залізничний туризм. Метою статті є узагальнення основних теорій стосовно залізничного туризму та трансферних перевезень. Методика. Автори пропонують нове термінологічне визначення залізничного туризму та супутніх з ним трансферних перевезень різними видами транспорту, що дозволить більш повно окреслити перелік туристичних послуг, які отримують туристи упродовж залізничної туристичної екскурсії. Результати. У результаті запропонованих авторами заходів очікується зростання пасажиропотоку на залізниці, підвищення іміджу українських залізниць всередині країни та за її межами, залучення додаткових коштів на оновлення застарілої інфраструктури та рухомого складу, відновлення об’єктів культурно-історичного значення, створення нових робочих місць, стримування міграційних процесів на Західній Україні. Наукова новизна. Вперше запропоновано нове термінологічне формулювання залізничного туризму, яке уточнює термінологію, що існувала до переходу залізниць на ринкові відносини, а також надано удосконалене поняття «трансферні перевезення». Практична значимість. Удосконалене трактування термінів «залізничний туризм» та «трансферні перевезення» дозволить суб’єкту господарювання врахувати надання туристичних послуг поза межами поїзда (готелями, апартаментами, ресторанами, кав’ярнями та іншими об’єктами туристичної інфраструктури).


Ключові слова


залізничний туризм; оглядові екскурсії; туристичний маршрут; трансфер; життєвий простір

Повний текст:

PDF

Посилання


Азар В. И. Экономика и организация туризма / В. И. Азар. – Москва : Экономика, 1972. – 184 с.

Бодалев А. А. Общее и особенное в субъективном пространстве мира и факторы, которые их определя-ют / А. А. Бодалев // Мир психологии. – 1999. – № 4. – С. 26–29.

Герасименко В. Г. Основы туристского бизнеса / В. Г. Герасименко. – Одесса : Черноморье, 1997. – 160 с.

Гудкова В. П. Забезпечення ефективної діяльності підприємств пасажирського транспорту в умовах со-ціально орієнтованої економіки : дис. … д-ра екон. наук: 08.00.04. – економіка та управління підприєм-ствами (за видами економічної діяльності) /

В. П. Гудкова. – Дніпро, 2015. – 498 с.

Гудкова В. П. Сфера пасажироперевезень як узагальнююча соціально-економічна категорія / В. П. Гуд-кова // Зб. наук. пр. Держ. економіко-технологічного ун-ту трансп. Сер. «Економіка і управління». – 2012. – Вип. 19, ч. 1. – С. 20–29.

Гуляев В. Г. Организация туристических перевозок / В. Г. Гуляев. – Москва : Финансы и статистика, 2001. – 512 с.

Дергоусова А. О. Формування стратегії розвитку залізничного туризму : дис. … канд. екон. наук: 08.00.04. – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / А. О. Дергоу-сова. – Харків : УкрДАЗТ, 2012. – 216 с.

Закон України «Про туризм» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/324/95-вр (дата звернення 17.11.2016). – Заголовок з екрану.

Звіт про науково-дослідну роботу «Розвиток туристичних перевезень залізничним транспортом в Украї-ні» (номер державної реєстрації 0115U002424, 2015-2016 рр.) / Дніпропетр. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – 454 с.

Зорин В. И. Туристический терминологический словарь/ В. И. Зорин, В. А. Квартальнов. – Москва : Сов. спорт, 1999. – 384 с.

Келли Дж. Теория личности. Психологии личных конструктов: пер. с англ. / Дж. Келли. – Санкт-Петербург : Речь, 2000. – 249 с.

Кондратьев Н. Д. Большие циклы конъюнктуры / Н. Д. Кондратьев, Д. И. Опарин // Доклады и их обсу-ждение в Институте экономики. – Москва : Институт экономики РАНИОН, 1928. – 287 с.

Котляров Е. А. География отдыха и туризма. Формирование и розвитие территориальных рекреацион-ных комплексов / Е. А. Котляров. – Москва : Мысль, 1978. – 92 с.

Краткий словарь международной туристской терминологии: издание на русском языке / [сост.: В.К.Бойченко, Н.Б.Кречетова, М.В.Никольский, Л.Ф.Ходорков]. – Международная академия туризма? Главное управление по иностранному туризму при Совете Министров СССР. – Монте-Карло, Монако – М., 1980. – 198 с.

Крачило Н. П. Основы туризмоведения / Н. П. Крачило. – Киев : Высш. шк., 1980. – 120 с.

Левин К. Теория поля в социальных науках : пер. с нем. / К. Левин. – Санкт-Петербург : Речь, 2000. – 368 с.

Постанова Верховної Ради України «Про рекомендації парламентських слухань на тему: «Розвиток туристичної індустрії як інструмент економічного розвитку та інвестиційної привабливості України» // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 2016. – № 33. – Ст. 580.

Сокол Т. Г. Основи туристичної діяльності : підручник / Т. Г. Сокол; за заг. ред. В. Ф. Орлова. – Київ : Грамота, 2006. – 264 с.

Уилбер К. Никаких границ / К. Уилбер. – Москва : Трансперсональный ин-т, 1998. – 142 с.

Фастовець О. О. Організація транспортних подорожей і перевезень : навч. посіб. / О. О. Фастовець. – Київ : Музична Україна, 2003. – 190 с.

Чорненька Н. В. Організація туристичної індустрії : навч. посіб. / Н. В. Чорненька. – Київ : Атіка, 2006. – 264 с.

Швалб Ю. М. К определению понятий среды и пространства жизнедеятельности человека / Ю. М. Швалб // Екологічна психологія / за ред. Ю. М. Швалба. – Київ : Сталкер, 2006. – С. 490.

Школа І.М. Менеджмент туристичної індустрії: навч. посіб. / І.М.Школа, Т.М.Ореховська, ІІ.Д.Козменко, І.Р.Лошенюк, Р.В.Кравчук; за ред. проф. Школи І.М. – Чернівці : ЧТЕІ КНТЕУ, 2003. – 662 с.

Шкуратова И. П. Личность и жизненное пространство / И. П. Шкуратова // Психология личности : [учеб. пособие] / под ред. П. Н. Ермакова и В. А. Лабунской. – Москва : ЭКСМО, 2007. – С. 167–184.

Шумпетер Й. А. Теория экономического развития / Й. Шумпетер. – Москва : Прогресс, 1982. – 455 c.

Haushofer К. Die suggestive Karte / К. Haushofer. – Berlin, 1922.
DOI: https://doi.org/10.15802/pte.v0i12.95619

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Лицензия Creative Commons
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License» .

 

ISSN 2309-821 X (Print)
ISSN  2310-2438 (Online)