Реінжиніринг бізнес-процесів у розвитку залізничного туризму в Україні

L. Golovkova, L. Dyachenko

Анотація


Мета. Метою статті є обґрунтування доцільності та розробка практичних рекомендацій щодо впровадження реінжинірингу бізнес-процесів у розвиток залізничного туризму в Україні. Це сприятиме пожвавленню скороченого останнім часом попиту на туристичні послуги, досягненню вищого рівня реалізації існуючого попиту на послуги перевезення туристів залізничним транспортом, підвищенню рівня  реалізації сукупного попиту при перевезенні туристів залізничним транспортом, урегулюванню попиту на залізничний туризм протягом року, досягненню економічного прориву всіма учасниками ринку туристичних послуг тощо. Методика. Методичну основу дослідження питання щодо розвитку залізничного туризму в Україні склали: статистичні дані ЦСУ України, праці зарубіжних та вітчизняних науковців з питань реінжинірингу бізнес-процесів у сфері послуг, а також з питань функціонування та розвитку туризму в Україні. Автори вважають, що існує скорочений попит на туристичні послуги, нереалізований попит на перевезення туристів залізничним транспортом, нерегулярний попит із перевезення туристів залізничним транспортом, існував у минулому часовому періоді нереалізований сукупний попит на перевезення туристів залізничним транспортом, і є потреба здійснювати реінжиніринг бізнес-процесів для кращого розвитку залізничного туризму в Україні, досягнення вищого рівня задоволення споживачів та підвищення рівня конкурентоспроможності залізничних підприємств тощо. Результати. У статті проаналізовано дані ЦСУ щодо перевезення туристів деякими видами транспорту України, у т.ч. залізничним, а також туристичні потоки внутрішніх туристів в Україні, кількість екскурсантів тощо. Автори обґрунтували практичні пропозиції щодо перспективного розвитку залізничного туризму в Україні, дослідили деякі особливості впровадження реінжинірингу бізнес-процесів щодо необхідності здійснення змін. Це забезпечить краще задоволення існуючого попиту споживачів на послуги залізничного туризму в Україні, зумовить підвищення рівня розвитку регіональних економік на певних територіях України та національної економіки загалом. Наукова новизна. Авторами статті доведено таке: управління скороченим попитом на туристичні послуги є можливим та необхідним. Для більш ефективного розвитку залізничного туризму в Україні потрібним є впровадження реінжинірингу бізнес-процесів. У статті запропоновано практичні заходи для учасників ринку перевезення туристів залізничним транспортом із урахуванням інтересів усіх бізнес-партнерів та запропоновано напрямки їх спільної взаємодії, що забезпечать підвищення рівня їх економічного розвитку, гармонічні відносини зі споживачами та суспільством. Практична значимість. Практичне впровадження запропонованих у статті заходів забезпечить для усіх учасників ринку туристичних перевезень залізничним транспортом нові можливості щодо кращих фінансово-економічних результатів діяльності, забезпечить вищий рівень їх прибутковості, краще позиціонуватиме Україну як туристичну державу, сприятиме задоволенню похідного (сполучного) попиту на супутні туристичні послуги та товари.


Ключові слова


реінжиніринг; реінжиніринг бізнес-процесів; туристична інфраструктура; попит туристичний; фактор

Повний текст:

PDF

Посилання


Аакер Д. А. Стратегическое рыночное управление / Д. А. Аакер. – Санкт-Петербург : Питер, 2002. – 542 с.

Аріон О. В. Організація транспортного обслуговування туристів : навч. посіб. / О. В. Аріон. – Київ : Альтерпрес, 2008. – 192 с.

Дафт Р. Л. Менеджмент / Р. Л. Дафт. – Санкт-Петербург : Питер, 2002. – 829 с.

Бараш Ю. С. Розвиток залізничного туризму в Україні / Ю. С. Бараш, А. О. Кравченко,

О. С. Яснецов // Зб. наук. пр. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна «Проблеми економіки транспорту». – 2014. – Вип. 8. – С. 7-11

Головкова Л. С. Сукупний економічний потенціал корпорації: формування та розвиток : монографія / Л. С. Головкова. – Запоріжжя: КПУ, 2009. – 339 с.

Дяченко Л. А. Управління підприємствами туристичної сфери : дис. … канд. екон. наук: спец. 08.00.04. – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Л. А. Дяченко. – Київ: ЄУ, 2011. – 237 с.

Котлер Ф. Маркетинг-Менеджмент / Ф. Котлер, К. Келлер. – Санкт-Петербург : Питер, 2008. – 814 с.

Мочерний С. В. Економічна енциклопедія: у 3 т. / С. В. Мочерний. – Т. 2. – Київ : Академія», 2001. – С. 848

Мочерний С. В. Економічна енциклопедія: у 3 т. / С. В. Мочерний. – Т. 3. – Київ : «Академія», 2002. – 952 с.

Парфіненко А. Ю. Туристичне країнознавство : навч. посіб. / А. Ю. Парфіненко. – Харків : Бурун Книга, 2010. – 288 с.

Пшінько О. М. Перспективи розвитку залізничного туризму в Україні / О. М. Пшінько, Р. В. Вернигора, Р. Г. Коробйова // Українські залізниці. – 2014. – № 12(18). – С. 38–42.

Офіційний сайт Державної служби статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// www. ukrstat.gov.ua (дата звернення 15.11.2016).

Смолій В. А. Енциклопедичний словник-довідник з туризму / В. А. Смолій, В. К. Федорченко, В. І. Цибух. – Київ : Видавничий дім «Слово», 2006. – 372 с.
DOI: https://doi.org/10.15802/pte.v0i12.95620

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Лицензия Creative Commons
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License» .

 

ISSN 2309-821 X (Print)
ISSN  2310-2438 (Online)