Реформування залізничного транспорту: досвід країн ЄС

L. M. Lyubokhynets

Анотація


Мета. Робота присвячена розгляду та аналізу існуючих моделей реформування залізничного транспорту на прикладі країн-учасниць Європейського союзу. Метою статті є виокремлення факторів, що дозволяють побудувати адекватну модель оптимального реформування й розвитку підприємств у галузі залізничного транспорту. Методика. Автор пропонує розглянути можливість використання практичних варіантів реформування у держав ЄС, що дозволить на основі порівняльного аналізу оцінити можливість застосування зарубіжного досвіду реформування галузей інфраструктури, а також визначити основні принципи, завдання, особливості реформування залізничного транспорту України та критерії ефективності його функціонування, враховуючи особливості економічного положення в Україні на сьогоднішній день. Результати. На основі виконаного аналізу встановлено необхідність здійснення в Україні реформування залізничного транспорту та проаналізовано варіанти існуючих моделей його реформування в країнах ЄС на прикладі Франції та Німеччини. Визначено передумови, характерні риси та результати реформування залізничного транспорту у вказаних країнах. Досліджено особливості реформування залізничного транспорту країн Європейського союзу, визначено їх вплив на ефективність роботи залізничного комплексу. Практична значимість. Проведений ґрунтовний аналіз досвіду реформування провідних залізниць світу дозволить запобігти помилкам при реформуванні мережі залізничного транспорту України.


Ключові слова


алізничний транспорт; природна монополія; реформування; інфраструктура; країни Європейського союзу; конкуренція

Повний текст:

PDF

Посилання


Бараш, Ю. С. Критерій вибору раціональної моделі управління залізничним транспортом / Ю. С. Бараш // Залізничний трансп. України. – 2004. – № 6. – С. 19–21.

Корнієнко В. В. Особливості структурної реформи залізничного транспорту України / В. В. Корнієнко, В. В. Козак, Г. М. Легенький // Залізничний трансп. України. – 2007. – № 5. – С. 3–9.

Саакян Ю. З. Мировой опыт реформирования железных дорог / Ю. З. Саакян и др. – Москва: ИПЕМ, 2008. – 276 с.

Французькі залізниці: проблеми реформування. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.guardian.co.uk/world/2010/jun/23/franc e-general-strike-pension-reforms (дата звернення 15.11.2016). − Назва з екрану.

Про розвиток залізниць Співтовариства [Електронний ресурс] : директива Ради № 91/440/ЕС від 29 лип. 1991 року. − Режим доступу: http://ci.uz.gov.ua/org/ec/ec91_440e.html (дата звернення 15.11.2016).− На-зва з екрану.

Європейський досвід реформування залізничного транспорту [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.internationaltransport_forum.org/jtrc/rail/index.html (дата звернення 15.11.2016). − Назва з ек-рану.

Ейтутіс Г. Д. Основні моделі управління залізницями / Г. Д. Ейтутіс // Залізничний трансп. України. – 2007. − № 6 (65). – С. 24−25.

Дикань В. Л. Трансформація діяльності транспортно-логістичних центрів в умовах міжнародних транс-портних коридорів та їх роль в інфор- маційному забезпеченні інтелектуалізації вітчизняного промис-лового комплексу / В. Л. Дикань // Вісн. економіки трансп. і пром-сті : зб. наук. пр. – Харків : УкрДАЗТ, 2010. – № 30. – С. 172−173.

Перспективные структуры управления на европейских железных дорогах // G.Dalton. European Review. – 2001. – № 4. – С.62-75; Железные дороги мира. – 2002. – № 2. – С. 9-13.

Кірпа Г. М. Інтеграція залізничного транспорту України у європейську транспортну систему : моногра-фія / Г. М. Кірпа. – Дніпропетровськ : Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаря-на, 2004. – 248 с.

Макаренко, М. В. Системний підхід до рефор- мування залізничного транспорту України / М. В. Мака-ренко, Ю. М. Цвєтов // Проблемы экономики и упр. на ж.-д. трансп. : материалы II Международной на-учн.-практической конф. – Киев : КУЭТТ, 2007. – С. 5−18.

Бараш Ю. С. Основні моделі реформування залізничного транспорту в Європі / Ю. С. Бараш, Т. Ю. Чар-кіна // Вісн. економіки транспорту і промисловості : зб. наук. пр. УкрДАЗТ. – 2014. – № 42. – С. 263-270.

Транспортна логістика. Складові частини логістики : навч. посіб. / Данько М. І., Бутько Т. В., Котенко А. М. и др. – Харків : УкрДАЗТ, 2004. – 158 с.

Дикань В. Л. Особливості реформування Національної транспортної системи / В. Л. Дикань, О. М. Єла-гіна // Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2002. – № 1. – С.17–21.

Босов А. А. Методика попередньої оцінки варіантів структурної реформи залізничного транспорту України / А. А. Босов, Ю. С. Бараш, Н. А. Мухіна // Залізничний трансп. України. – 2006. – № 1. – С. 14–19 .

Сай В. М. Планетарные структуры управления на железнодорожном транспорте : монография / В. М. Сай. – Москва : ВИНИТИ РАН, 2003. – 336 с.

Петренко Е. А. Реформирование железнодорожного транспорта Украины : теория, проблемы, пути ре-шения : монография / Е. А. Петренко; НАН Украины, Ин-т экономики пром-сти. – Донецк, 2011. – 358 с.
DOI: https://doi.org/10.15802/pte.v0i12.95621

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Лицензия Creative Commons
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License» .

 

ISSN 2309-821 X (Print)
ISSN  2310-2438 (Online)