DOI: https://doi.org/10.15802/pte.v0i16.152000

ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЦЕСИ РЕГІОНАЛЬНОГО РІВНЯ ЯК СПЕЦИФІЧНИЙ ОБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ

N. V. NAMLIYEVA

Анотація


Вступ: Активізація інвестиційних процесів залишається одним з актуальних питань для національної економіки. Інвестиційна привабливість регіону суттєво залежить від здатності  розробити й реалізувати диференційований підхід до управління інвестиційними процесами, котрий, одночасно вкладається в інституційні рамки та враховує потенціал території, створює умови для його використання. Мета: Удосконалення теоретико-методичних засад регулювання інвестиційних процесів на регіональному рівні з урахуванням їх внутрішньої специфіки та ключових перетворень у національному регуляторному середовищі. Для вирішення поставлених задач в дослідженні наведено поетапне застосування диференційованого підходу до управління інвестиційними процесами. Результати та обговорення: Визначено сутність інвестиційних процесів, виділено принципи управління елементами інвестиційних процесів у межах їх системних ознак. Висновки: Розроблено напрями удосконалення теоретико-методичних засад регулювання інвестиційних процесів на регіональному рівні, у тому числі з точки зору актуальних інституціональних трансформацій. Використання розроблених засад регулювання інвестиційних процесів на регіональному рівні дозволить значно підвищити інвестиційну привабливість регіону.


Ключові слова


регіон; інвестиційні процеси; управління; системний підхід; державна регіональна політика; децентралізація; гармонізація законодавства; органи місцевої влади та самоврядування

Повний текст:

PDF

Посилання


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Інвестиційна привабливість регіонів (повна версія). Підготовлено Київським міжнародним інститутом соціології у партнерстві з Інститутом економічних досліджень та політичних консультацій на замовлення Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами України. – Київ, 2014. – 390 с.

Сімків Л. В. Стан інвестиційної активності в регіонах України / Л. В. Сімків // Економіка і суспільство. – 2016. – № 2. – С. 430-435.

Kolomiiets V., Golovkova L. The institu-tional content of the human capital of the national economy. Baltic Journal of Economic Studies, 2017, 3(5). 289-293. doi: htp://dx.doi.org/10.30525/2256-0742/2017-3-5-289-293.

Ковальчук С. П. Сучасні механізми державного регулювання інвестиційної ді-яльності на рівні регіону / С. П. Ковальчук // Наукові праці Полтавської державної аграрної академії. – Вип. 1 (8). – Т.1. – Полтава: ПДАА, 2014. – С. 162-167.

Kovalchuk S. Research of motivation as-pects for marketing support of innovative activity of industrial enterprises / S. Kovalchuk, T. Lien // EURECA: Social Sciences and Humanities, 2016. – Number 2. – Р. 21-28.

Khymych О. V. Mechanism of planning and regulation of investment operations at meso level / O.V. Khymych // Економіка: реалії часу. – 2016. – № 4 (26). – С. 168-175.

Інвестиції зовнішньоекономічної діяль-ності України у січні-березні 2017 року. Статистичний бюлетень. – К.: Державна служба статистики України, 2017. – 138 с.

Інвестиції зовнішньоекономічної діяль-ності України у 2015 році. Статистичний бюлетень. – К.: Державна служба статистики України, 2016. – 155 с.

Інвестиції зовнішньоекономічної діяль-ності України у 2016 році. Статистичний бюлетень. – К.: Державна служба статистики України, 2017. – 140 с.

Kulinich T. V. Levers of regional invest-ment activity regulation: definition, differentiation, possibilities of use / T. V. Kulinich // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Проблеми економіки та управління. – 2014. – №779. – С. 50-59.

Губський Б.В. Інвестиційні процеси в глобальному середовищі / Б.В. Губський. – К.: Наукова думка, 2012. – 390 с.

Левчинський Д.Л. Суть та економічна природа інвестицій і інвестиційного процесу / Д.Л. Левчинський // Механізм регулювання економіки. – 2011. – № 2. – С.131-139.

Мартиненко В.Ф. Державне управлін-ня інвестиційним процесом в Україні: навч. посіб. / В.Ф. Мартиненко. – К.: НАДУ, 2008. – 300 с.

Раевский С.В. Формирование и реализация инвестиционной программы региона / С.В. Раевский. – М. – Берлин, Директ – Медиа, 2016. – 152 с.

Великий тлумачний словник сучасної української мови. – К.: ІРПІНЬ. ВТФ “Пе-рун”, 2005. – 1728 с.

Про засади державної регіональної політики: Закон України від 05.02.2015 р. № 156-VIII [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/156-19

Масловська Л. Ц. Синергічний підхід у становленні регіонального менеджменту / Л. Ц. Масловська // Регіональна економіка. – 2007. – № 4. – С. 19–26.

Регіональна політика в Україні: підсумки розробки та перспективи реалізації стратегій регіонального розвитку [Електронний ресурс] / Поліський фонд міжнародних та регіональних досліджень. – Режим доступу: http://pfirs.org/produkti/book/63/1.html?page=126

Оновлення регіональних стратегій задля забезпечення стабільного розвитку. Аналітична записка [Електронний ресурс] / Національний інститут стратегічних досліджень. – Режим доступу: http://www.niss.gov.ua/articles/2403/

Індекс демократичного розвитку областей України – 2016 / упоряд. Є. Романенко. – Чернігів, Поліський фонд міжнародних та регіональних досліджень, 2017. – 146 с.

Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року: Постанова Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2014 р. № 385 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF

Григорук П. М. Складові регіональної соціально-еколого-економічної системи в умовах сталого розвитку / П. . Григорук, Т. Ю. Федорова // Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. – 2014. – № 4. – С. 48-52.

Consumer Trends in Sustainability. In-sights to Grow Your Market Share and Defend Your Brand [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.solarcity.com/sites/default/files/reports/reports-consumer-trends-in-sustainability.pdf

Green Growth Indicators 2017 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.oecd.org/env/green-growth-indicators-2017-9789264268586-en.htm

REFERENCES

Investytsiyna pryvablyvist rehioniv [Investment attractiveness of the regions]. Kyiv, 2014, 390 p.

Simkiv L. V. Stan investytsiynoyi aktyvnosti v rehionakh Ukrayiny [Status of investment activity in the regions of Ukraine]. Ekonomika i suspilstvo – Economy and Society. 2016, no. 2, pp. 430-435.

Kolomiiets V., Golovkova L. The institutional content of the human capital of the national economy. Baltic Journal of Economic Studies, 2017, no. 3 (5), 289-293. Available at: htp://dx.doi.org/10.30525/2256-0742/2017-3-5-289-293 (Accessed 25 September 2018).

Kovalchuk S.P. Suchasni mekhanizmy derzhavnoho rehulyuvannya investytsiynoyi diyalnosti na rivni rehionu [Modern mechanisms of state regulation of investment activity at the level of the region]. Naukovi pratsi Poltavskoyi derzhavnoyi ahrarnoyi akademiyi – Scientific Papers of Poltava State Agrarian Academy, 2014, issue 1 (8), T.1, pp. 162-167.

Kovalchuk S., Lien T. Research of motivation aspects for marketing support of innovative activity of industrial enterprises. EURECA: Social Sciences and Humanities, 2016, no. 2, pp. 21-28.

Khymych O.V. Mechanism of planning and regulation of investment operations at meso level. Ekonomika: realiyi chasu – Economy: Realities of Time, 2016, no. 4 (26), p. 168-175.

Investytsiyi zovnishnoekonomichnoyi diyalnosti Ukrayiny u sichni-berezni 2017 roku. [Investments of foreign economic activity of Ukraine in January-March 2017.]. Statystychnyy byuleten [Statistical bulletin]. Kyiv, State Statistics Service of Ukraine, 2017, 138 p.

Investytsiyi zovnishnoekonomichnoyi diyalnosti Ukrayiny u 2015 rotsi. [Investments of Ukraine's foreign economic activity in 2015]. Statystychnyy byuleten [Statistical bulletin]. Kyiv, State Statistics Service of Ukraine, 2016, 155 p.

Investytsiyi zovnishnoekonomichnoyi diyalnosti Ukrayiny u 2016 rotsi. [Investments of Ukraine's foreign economic activity in 2016]. Statystychnyy byuleten [Statistical bulletin], Kyiv, State Statistics Service of Ukraine, 2017, 140 p.

Kulinich T. V. Levers of regional investment activity regulation: definition, differentiation, possibilities of use. Visnyk Natsionalnoho universytetu “Lvivska politekhnika”. Problemy ekonomiky ta upravlinnya – Bulletin of the National University "Lviv Polytechnic". Problems of Economics and Management, 2014, no. 779, pp. 50-59.

Gubsky B. V. Investytsiyni protsesy v hlobalnomu seredovyshchi [Investment processes in the global environment]. Kyiv, Naukova dumka, 2012, 390 p.

Levchinsky D. L. Sut ta ekonomichna pryroda investytsiy i investytsiynoho protsesu [The essence and economic nature of investment and investment process]. Mekhanizm rehulyuvannya ekonomiky – Mechanism of regulation of economy, 2011, no. 2, p. 131-139.

Martynenko V. F. Derzhavne upravlinnya investytsiynym protsesom v Ukrayini [Public administration investment process in Ukraine]. Havch. posib. – Ttraining. Manual, Kyiv, NAPA, 2008, 300 p.

Raevsky S. V. Formirovaniye i realizatsiya investitsionnoy programmy regiona [Formation and realization of the investment program of the region]. Moscow – Berlin, Direct – Media, 2016, 152 p.

Velykyy tlumachnyy slovnyk suchasnoyi ukrayinskoyi movy [Great explanatory dictionary of contemporary Ukrainian language]. Kyiv, IRPIN, VTF «Perun», 2005, 1728 p.

Pro zasady derzhavnoyi rehionalnoyi polityky: Zakon Ukrayiny vid 05.02.2015 r. № 156-VIII [About the Principles of State Regional Policy: Law of Ukraine of 05.02.2015 №156-VIII]. Available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/156-19 (Accessed 25 September 2018).

Maslovskaya L. C. Synerichnyy pidkhid u stanovlenni rehionalnoho menedzhmentu [Synergistic Approach in the Formation of Regional Management]. Rehionalna ekonomika – Regional economy, 2007, no. 4, pp. 19-26.

Rehionalna polityka v Ukrayini: pidsumky rozrobky ta perspektyvy realizatsiyi stratehiy rehionalnoho rozvytku [Regional policy in Ukraine: outcomes of development and prospects of realization of regional development strategies]. Poliskyy fond mizhnarodnykh ta rehionalnykh doslidzhen – Polissya Foundation for International and Regional Studies. Available at: http://pfirs.org/producti/book/63/1.html?page=126 (Accessed 05 September 2018).

Onovlennya rehionalnykh stratehiy zadlya zabezpechennya stabilʹnoho rozvytku. Analitychna zapyska [Updating regional strategies for sustainable development. Analytical Note]. Natsionalnyy instytut stratehichnykh doslidzhen [National Institute for Strategic Studies]. Available at: http://www.niss.gov.ua/articles/2403/ (Accessed 29 September 2018).

Indeks demokratychnoho rozvytku oblastey Ukrayiny – 2016 [The index of democratic development of regions of Ukraine – 2016]. Chernihiv, Polisʹkyy fond mizhnarodnykh ta rehionalʹnykh doslidzhen [Polissya Foundation for International and Regional Studies], 2017, 146 p.

Pro zatverdzhennya Derzhavnoyi stratehiyi rehionalnoho rozvytku na period do 2020 roku [On approval of the State Strategy for Regional Development for the period up to 2020]. Postanova Kabinetu Ministriv Ukrayiny vid 6 serpnya 2014 r. № 385 [Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated August 6, 2014, №385]. Available at: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF (Accessed 10 September 2018).

Grigoruk P. M., Fedorova Y. T. Skladovi rehionalnoyi sotsialno-ekoloho-ekonomichnoyi sys-temy v umovakh staloho rozvytku [Components of the regional socio-ecological and economic system in the conditions of sustainable development]. Zhytomyrskoho derzhavnoho tekhnolohichnoho universytetu. Seriya: Ekonomichni nauky – Bulletin of the Zhytomyr State Technological University. Series: Economic Sciences, 2014, no. 4, pp. 48-52.

Consumer Trends in Sustainability. Insights to Grow Your Market Share and Defend Your Brand. Available at: https://www.solarcity.com/sites/default/files/reports/reports-consumer-trends-in-sustainability.pdf (Accessed 02 September 2018).

Green Growth Indicators 2017. Available at: http://www.oecd.org/env/green-growth-indicators-2017-9789264268586-en.htm (Accessed 11 September 2018).
Лицензия Creative Commons
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License» .

ISSN 2309-821Х (Print), ISSN 2310-2438 (Online)