Подання

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
 • ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ

  Матеріали повинні бути підготовлені згідно з вимогами в редакторі MS WORD з розширенням *.doc або *.docх і подані в роздрукованому вигляді і електронному варіанті на диску. Рукопис матеріалів повинен бути завірений підписом автора в кінці тексту.

  СТРУКТУРА СТАТТІ:

  • ІНДЕКС УДК (у верхньому лівому кутку сторінки) – в першому рядку з вирівнюванням по лівому краю (TNR 12, начертання напівжирне), інтервал перед – 0 пт., після – 12 пт.

  Приклад:

  УДК 629.4.014.66

  • ПОВНИЙ СПИСОК (СПІВ)АВТОРІВ (ініціали та прізвища, порядковий номер у списку та додатково для співавтора для листування – зірочка (верхнім індексом)) – у другому і т.д. рядках з вирівнюванням по лівому краю. Інтервал перед – 0 пт., після – 6 пт.
  • ВІДОМОСТІ ПРО (СПІВ)АВТОРІВ: зноска (верхній індекс – арабська цифра та додатково зірочка для автора-кореспондента) [якщо авторів два або більше], організація місця роботи та/або відомство, повна поштова адреса (корпус, будинок. вулиця, назва населеного пункту, країна), для (спів)автора для листування – додатково номери телефонів, факсу, електронна пошта (обов’язково!), сайт (якщо є). Кожна наступна адреса та дані для листування починаються з нового рядка. Інтервал перед блоком – 0 пт., після – 12 пт.
  • НАЗВА СТАТТІ – з вирівнюванням по лівому краю; шрифт – TNR 14, напівжирний, великими буквами. Інтервал після –12 пт.
  • АНОТАЦІЯ (одним абзацом, обсягом від 250 до 300 слів, не менш як 14 рядків) – з вирівнюванням по ширині, має бути структурованою (за логікою опису результатів у статті) та має містити наступні елементи з їх явним виділенням: мета, методика, результати, наукова новизна (якщо вона є), практична значимість – TNR 10 пт. Реферат не має повторювати назву статті. Інтервал після – 0 пт.
  • КЛЮЧОВІ СЛОВА (5–12 окремих слів та/або у складі декількох словосполучень, в яких можуть бути коми) – з вирівнюванням по ширині, TNR 10, простий; перед списком курсивом вказується Ключові слова:; знак розділу – крапка з комою; в кінці списку крапка не потрібна. Інтервал після – 12 пт.
  • ОСНОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:

  Наукова стаття повинна відповідати вимогам п. 3 Постанови ВАК України № 7-05/1 від 15.01.2003 року і мати такі необхідні елементи:

  • постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;
  • аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;
  • формулювання цілей статті (постановка завдання);
  • виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
  • висновки з даного дослідження і перспективи подальших досліджень у даному напрямку.

  Обсяг матеріалів мінімум 6 сторінок формату А4, орієнтація книжкова. Поля з усіх боків 25 мм. Шрифт: гарнітура – Times New Roman, кегель -14, міжрядковий інтервал – полуторний.

  Абзацний відступ на 1,25 см від початку рядка, однаковий по всій статті. Вирівнювання абзаців по ширині. Абзаци не відокремлюються один від одного.

  Заголовки набираються шрифтом TNR, кегль 14 пт., накреслення напівжирне, малими літерами. Відступу першого рядка немає, вирівнювання по центру. Від попереднього тексту підзаголовок відокремлюється інтервалом у 12 пт., від наступного – 6 пт.

  Вимоги до оформлення та приклад статті можна скачати за наступним посиланням

  • ІНДЕКС УДК (у верхньому лівому кутку сторінки) – в першому рядку з вирівнюванням по лівому краю (TNR 12, начертання напівжирне), інтервал перед – 0 пт., після – 12 пт.

  Приклад:

  УДК 629.4.014.66

  • ПОВНИЙ СПИСОК (СПІВ)АВТОРІВ (ініціали та прізвища, порядковий номер у списку та додатково для співавтора для листування – зірочка (верхнім індексом)) – у другому і т.д. рядках з вирівнюванням по лівому краю. Інтервал перед – 0 пт., після – 6 пт. (TNR 12)
  • ВІДОМОСТІ ПРО (СПІВ)АВТОРІВ: зноска (верхній індекс – арабська цифра та додатково зірочка для автора-кореспондента) [якщо авторів два або більше], вчена ступінь та звання, посада, організація місця роботи та/або відомство, повна поштова адреса (корпус, будинок. вулиця, назва населеного пункту, країна), для (спів)автора для листування – додатково номери телефонів, факсу, електронна пошта (обов’язково!), сайт (якщо є). Кожна наступна адреса та дані для листування починаються з нового рядка. Інтервал перед блоком – 0 пт., після – 12 пт.
  • НАЗВА СТАТТІ – з вирівнюванням по лівому краю; шрифт – TNR 14, напівжирний, великими буквами. Інтервал після –12 пт.
  • АНОТАЦІЯ (одним абзацом, обсягом від 250 до 300 слів, не менш як 14 рядків) – з вирівнюванням по ширині, має бути структурованою (за логікою опису результатів у статті) та має містити наступні елементи з їх явним виділенням: мета, методика, результати, наукова новизна (якщо вона є), практична значимість – TNR 10 пт. Реферат не має повторювати назву статті. Інтервал після – 0 пт.
  • КЛЮЧОВІ СЛОВА (5–12 окремих слів та/або у складі декількох словосполучень, в яких можуть бути коми) – з вирівнюванням по ширині, TNR 10, простий; перед списком курсивом вказується Ключові слова:; знак розділу – крапка з комою; в кінці списку крапка не потрібна. Інтервал після – 12 пт.
  • ОСНОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:

  Наукова стаття повинна відповідати вимогам п. 3 Постанови ВАК України № 7-05/1 від 15.01.2003 року і мати такі необхідні елементи:

  • постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;
  • аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;
  • формулювання цілей статті (постановка завдання);
  • виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
  • висновки з даного дослідження і перспективи подальших досліджень у даному напрямку.

  Обсяг матеріалів мінімум 6 сторінок формату А4, орієнтація книжкова. Поля з усіх боків 25 мм. Шрифт: гарнітура – Times New Roman, кегель -11, міжрядковий інтервал – одинарний.

  Абзацний відступ на 0,54 см від початку рядка, однаковий по всій статті. Вирівнювання абзаців по ширині. Абзаци не відокремлюються один від одного.

  Заголовки набираються шрифтом TNR, кегль 11 пт., накреслення напівжирне, малими літерами. Відступу першого рядка немає, вирівнювання по центру. Від попереднього тексту підзаголовок відокремлюється інтервалом у 12 пт., від наступного – 6 пт.

  Набір таблиць. Таблиці мають дати читачеві відомості в наочній і дохідливій формі, повинні бути складені лаконічно, зрозуміло і містити мінімальні дані, потрібні для ілюстрування тексту статті. У правильно побудованій таблиці заголовок кожної графи розташований безпосередньо над нею, а в боковику знаходяться показники, що визначають дані рядків. У разі розміщення однієї таблиці на декількох сторінках над її продовженнями/закінченням вказується відповідно Продовження/Закінчення табл. 1. Шапку таблиці та номери стовпців необхідно повторювати на кожній сторінці даної таблиці.

  У статті тільки в разі нагальної потреби і в обмеженій кількості допускаються таблиці, розгорнуті по вертикалі (альбомна орієнтація).

  Однакові за характером таблиці повинні бути оформлені одноманітно по всьому виданню (шрифти, лінійки, заголовки і графи, розбивка між рядками і т.д.).

  Таблиця має бути надрукована по можливості якомога ближче до першого посилання на неї в тексті. Таблиці оформляються як відкриті (без лівої, правої і нижньої лінійок, які обрамляють).

  Таблиці набираються в Microsoft Word.

  Номер таблиці: стиль звичайний, вирівнювання по правому краю, інтервали перед і після по 6 пунктів.

  Назва таблиці: шрифт TNR, розмір 14 пт., напівжирний, вирівнювання по центру, інтервал перед – 0 пунктів, після – 6 пунктів. Текст таблиці набирають основним шрифтом кегля 10 пт., світлим, рядковим.

  Заголовки граф (шапка таблиці) набираються шрифтом зниженого кегля в порівнянні з іншими частинами таблиці, тобто 9 кеглем, світлим, малими літерами з вирівнюванням посередині відповідних граф, інтервал перед і після – 1 пт.

  Зразок оформлення наведено в табл. 1.

  Таблиця 1

  Наявність пасажирських вагонів Укрзалізниці по роках побудови станом на 01.01.2014 року Джерело [Дані Укрзалізниці]

  Рік побудови

  Тип вагонів

  Всього

  РІЦ

  СВ

  ЦМК

  ЦМО

  Цмобл/прим

  Цмобл/денні

  ЦМР

  ЦМБ

  ЦМП-Б

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  1951-1972

  1

  11

  67

  78

  6

  13

  0

  5

  0

  181

  1973

  6

  6

  13

  96

  8

  0

  0

  0

  0

  129

  1974

  11

  3

  71

  116

  6

  7

  0

  1

  0

  215

  1975

  4

  5

  100

  176

  15

  2

  2

  1

  0

  305

  1976

  11

  19

  86

  96

  17

  8

  1

  3

  0

  241

  Ілюстрації. Рисунки та фотографії (растрові, чорно-білі, з роздільною здатністю не нижче за 300 dpi) вставляються в текст статті. Також ілюстрації надаються у вигляді окремих файлів формату JPEG, TIFF (для растрових) або CDR (для векторних, виконаних в CorelDRAW версій, не пізніших 11.0), які повинні бути по ширині не більше 165 мм і допускати зменшення до розмірів колонки. Ілюстрації потрібно готувати з можливістю друку матеріалів на різографі, тобто з мінімальним використанням відтінків сірого (особливо це стосується діаграм, підготовлених в MS Excel). Не дозволяється для створення ілюстрацій використовувати графічний редактор, вбудований в Word for Windows!!!

  Перші посилання на ілюстрації в тексті повинні, як правило, безпосередньо передувати ілюстрації або ж, щонайменше, бути розташованими якнайближче до ілюстрації. Зазвичай посилання дають у такій формі:

  ... Як показано на рис. 1,

  або

  ... На схемі (рис. 1) показано ...

  При повторному посиланні в тексті на ілюстрацію робиться запис (див. рис. 1). Підпис під рисунком має бути поза малюнком, інтервали перед і після – по 6 пт., набирається шрифтом TNR, накреслення світле, малими літерами, кегль 14 пт., вирівнювання по центру. Якщо після тематичного заголовка підпису наводиться розшифрування, то між ними ставиться двокрапка і розміщену далі розшифровку набирають шрифтом меншого кегля (9).

  Лінії на кресленнях. На рисунках для обведення ліній видимого контуру застосовувати товщину ліній 0,353 мм, для розмірних ліній – 0,176 мм.

  Написи на ілюстрації можливі двох видів: 1) написи на самій ілюстрації проти відповідних деталей; 2) позначення цифрами або літерами з виносом тексту написів у відповідний текст або під рисунком підпис. У статтях, призначених для кваліфікованого читача, немає потреби зберігати написи на ілюстраціях, тобто другий варіант є прийнятнішим.

  Написи набираються шрифтом Times New Roman, кегль 10 пт., накреслення світле, курсивне.

  Фотографії повинні бути чіткими і контрастними. Якщо на фотографіях потрібно вказати номери (позиції), то це виконується у програмі Photoshop на одному з варіантів, а інший дається абсолютно чистим.

  Набір формул. Для набору формул використовується вбудований у Word for Windows редактор формул Microsoft Equation 3.0 або MathType 5.

  Формули розташовують окремими рядками, посередині колонки, і лише нескладні, невеликі формули, що не мають самостійного значення, розміщують усередині текстових рядків. Арабськими цифрами в круглих дужках позначають порядковий номер формули в статті.

  Його поміщають у правий край набору в один рядок із нумерованою формулою. Якщо формула багаторядкова, то номер розташовують у рядок з останнім рядком формули. Формули компонуються так, щоб вони вміщувались у колонку шириною 80 мм. До і після формул – інтервал по 6 пт.

  Посилання на літературні джерела подаються у квадратних дужках і відповідають спискам, оформленим так: спочатку всі посилання кирилицею від А до Я, потім усі латиницею (A…Z), подані в алфавітному порядку, далі цей список нумерується послідовно арабськими цифрами. Бібліографічний запис використаної літератури слід оформлювати згідно зі стандартом наказом Міністерства освіти і науки України від 12 січня 2017 року № 40 (зареєстровано в Мін’юсті 3 лютого 2017 р. № 155/30023) «Першоджерела подаються мовою оригіналу. Обсяг списку посилань повинен бути досить великим – 8 або більше посилань, як мінімум 1 посилання латиницею на іноземний журнал з високим індексом впливовості або базову монографію в даній галузі, причому більша частина посилань повинна бути не старше ніж 3-4 роки. Допускається не більше ніж 22% само посилань на кожного зі співавторів.

  Перелік літературних джерел розташовується в порядку їх нумерації та надається з підзаголовком СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ (або СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ (російськомовна стаття) чи REFERENCES (якщо стаття англомовна) – TNR 14 пт., великими літерами), який відокремлюється від основного тексту й самого списку інтервалами перед 12 пт., після 6 пт. та розміщується посередині колонки.

  References – транслітерований список літератури (латинськими літерами), стандарт APA.

  Вимоги до транслітерованого списку літератури

  Транслітерований список літератури, відповідно до вимог наукометричних баз SCOPUS та Web of Science, є повним аналогом списку літератури і виконується шляхом транслітерації мови оригіналу латиницею. При цьому порядок і кількість джерел у списку літератури мають залишатися незмінними. Посилання на англомовні джерела не транслітеруються.

  Список літератури повинен бути оформлений згідно стандарту АРА (American Psychological Association).

  Постанова КМ України від 27 січня 2010 року № 55  «Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею» затверджує офіційну транслітерацію українського алфавіту латиницею. Встановлює діючі правила транслітерації прізвищ та імен громадян України латиницею в закордонних паспортах. Он-лайн транслітератор (http://translit.kh.ua/?passport)

  На сайті http://shub123.ucoz.ru/Sistema_transliterazii.html можна безкоштовно скористатись програмою транслітерації російського тексту в латиницю з точки зору Правил транслітерації  Держдепартаменту США.

  Якщо вітчизняний журнал має паралельну англійську версію, використовуйте перекладену назву статті і відповідну назву журналу.

  Якщо вітчизняний журнал видається в перекладі на англійську мову, використовуйте англ. варіанти назви журналу та статті. Вказуйте діапазон сторінок перекладної версії журналу.

  Відомості про рецензента, який рекомендує статтю до опублікування (зі ступенем бажано не нижче професора, доктора наук відповідної галузі). Анонімне рецензування забезпечує редакція. Шрифт – TNR 11, курсив. Інтервал до – 6 пт, після –18 пт

  Присутність бібліографічного списку в статті є обов’язковою!

  • БЛОК РОСІЙСЬКОЮ (для україномовної статті) або українською (для російськомовної) – формат відповідає вимогам до оформлення статті

  Приклад:

  Н. А. Божок1*, булгакова Ю. В.2, пулария А. л.3

  1* Асистент каф. «Учет, аудит и интеллектуальная собственность», Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, ул. Лазаряна, 2, 49010, Днепропетровск, Украина, тел. (056) 373-15-69 ел. пошта gaiduk-natalya@mail.ru

  2 к.е.н., доцент каф. «Учет, аудит и интеллектуальная собственность», Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, ул. Лазаряна, 2, 49010, Днепропетровск, Украина,тел. (056) 373-15-69, ел. пошта bulgakova2ulia@mail.ru

  3 Глава центра технической диагностики и неразрушающего контроля на железнодорожном транспорте, к.т.н., доцент каф. «Вагоны и вагонное хозяйство», Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, ул. Лазаряна, 2, 49010, Днепропетровск, Украина, тел. (056) 373-15-19, ел. пошта pularija@mai.ru

  ИССЛЕДОВАНИЕ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ПАРКА ПАССАЖИРСКИХ ВАГОНОВ

  Цель. Работа посвящена разработке методического подхода к оптимизации городских пассажирских перевозок с учетом минимизации затрат и повышения доходности. Методика. Для решения задач такого класса в работе предложено применить системный подход, методы рационального решения проблем и стратегическое планирование по определенному сценарию. Результаты. В работе приведены методический подход, который рассматривает проблему оптимизации городских пассажирских перевозок с учетом минимизации затрат и повышения доходности по трем направлениям. Научная новизна. Предложен усовершенствованный методический подход для сравнения между собой различных вариантов развития одновременно всех видов транспорта большого города, который в отличие от существующих базируется на экономических результатах хозяйственной деятельности транспортных компаний, экологических и технологических последствиях их влияния на окружающую среду и здоровье жителей города, а также инвестициях на обновление существующей транспортной инфраструктуры. Практическая значимость. Использование приведенного методического подхода позволит городским органам исполнительной власти принимать научно обоснованные решения по развитию пассажирского транспорта крупных городов на перспективу.

  Ключевые слова: городские виды транспорта, пассажирские перевозки, негативные последствия, расходы, оптимизация, минимизация.

  БЛОК АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ ТА ЛАТИНИЦЕЮ – виконує функцію незалежного від статті джерела інформації; його формат відповідає вимогам до оформлення статті

  n. o. bozhok1*, Yu. V. BULHAKOVA2, a. l. pularija3

  1* Dep. «Accounting, Audit and Inellectual Property», Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan, Lazaryan St., 2, Dnipropetrovsk, Ukraine, 49010,
  tel. +38(0562) 33 58 13, e-mail gaiduk-natalya@mail.ru

  2 Dep. «Accounting, Audit and Inellectual Property», Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan, Lazaryan St., 2, Dnipropetrovsk, Ukraine, 49010,
  tel. +38(0562) 33 58 13, e-mail bulgakova2ulia@mail.ru

  3 Head center of technical diagnostics and nondestructive testing of railway transport race cars and railcar maintenance, Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan, Lazaryan St., 2, Dnipropetrovsk, Ukraine, 49010, tel. +38(056) 373 15 19, e-mail pularija@mail.ru

  current state investigation of passanger cars

  The purpose. The work is dedicated to the development of a methodical approach to the optimization of city passenger transportations with a view to minimizing costs and improve profitability. Methods. To solve the problems of this class in the work proposed to apply a systematic approach, methods of rational problem solving and strategic planning for a particular scenario. The Results. The paper presents a methodological approach that considers the optimization problem of urban passenger transport with a view to minimizing costs and improve profitability in three directions. Scientific novelty. An improved methodological approach for comparison of different types of development options simultaneously all modes of transport of the city, which, unlike the existing based on the economic results of operations of transport companies, environmental and technological consequences of their impact on the environment and the health of residents, as well as investments in update the existing transport infrastructure. The practical significance. Using the above methodological approach will allow the city executive authorities to take evidence-based decisions on the development of passenger transport of large cities in the future.

  Keywords: urban modes of transport, passenger transport, the negative effects, costs, optimization, minimization.

  Відповідальність за зміст статті, правильність, точність і коректність цитування, посилань та перекладу  покладається на авторів.

Керівництво для авторів

Шановні науковці!

Редакція Збірника наукових праць Дніпровського національного університету залізничного транспорту ім. ак. В. Лазаряна «Review of transport economics and management» (Свідоцтво про державну реєстрацію: серія КВ № 23782-13622ПР від 14.02.2019р.) запрошує Вас опублікувати свої роботи.

До публікації в журналі приймаються статті українською, російською або англійською мовами оригінальні наукові, науково-практичні дослідження  проблемного, узагальнюючого, методичного характеру, які раніше ніде не друкувались.

До складу редколегії журналу входять провідні українські та іноземні науковці. Головний редактор: Головкова Л.С. – д.е.н., проф., ДНУЗТ імені академіка В.Лазаряна; Заст. головного редактора: Бобиль В.В. -д.е.н., доц.,  ДНУЗТ імені академіка В.Лазаряна;  Відповідальний секретар: Жилінська Л.О. – д.е.н., доц.,  ДНУЗТ імені академіка В.Лазаряна;   

Рубрики видання:

 1. Економіка та  управління національним господарством
 2. Економіка та управління підприємствами транспорту
 3. Фінанси і облік
 4. Поведінкова економіка
 5. Цифрова економіка, математичні і інструментальні методи економіки

Кожній публікації буде присвоєно ідентифікатор цифрового об’єкту (Digital Object Identifier) (далі – DOI), з метою забезпечення перехресного зв'язку публікацій наукових журналів за допомогою цифрової ідентифікації об'єктів.

Для участі у формуванні збірника науково - практичних статей необхідно подати:

 • текст статті, оформлений відповідно до наведених нижче вимог;
 • відомості про автора (прізвище, ім’я та по батькові, науковий ступінь, вчене звання, посада, місце роботи, адреса, контактні телефони, адреса електронної скриньки);
 • електронний варіант перерахованих вище матеріалів;
 • рецензію, підписану доктором економічних наук ОБОВ‘ЯЗКОВО!!!.

Редакція може не включити статтю в збірник, якщо:

 • оформлення статті не відповідає зазначеним вище вимогам;
 • тематика статті не відповідає профілю видання;
 • назва статті не відповідає змісту;
 • стаття написана на низькому науковому рівні;
 • матеріали повністю або частково публікувалась раніше в інших виданнях.


Редакція залишає за собою право на стилістичну правку рукопису.

Для довідок:

Контактний телефон: +38 (067) 612 70 18
Електронна скринька: remt.diit@gmail.com
Сайт журналу: pte.diit.edu.ua
Доктор економічних наук, професор кафедри "Фінанси та економічна безпека" Жилінська Людмила Олександрівна

Положення про конфіденційність

Імена та адреси, вказані Вами при реєстрації на цьому сайті, будуть використані виключно для технічних цілей: контакту з Вами чи з рецензентами (редакторами) в процесі підготовки Вашої статті до публікації і в жодному разі не будуть надаватися іншим особам та організаціям.