DOI: https://doi.org/10.15802/pte.v0i16.152592

МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ ВИКОРИСТАННЯ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ НА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

I. V. PUSHKAR, E. M. GNEZDILOVA

Анотація


Мета. Робота присвячена розробці напрямів удосконалення методики організації обліку використання транспортних засобів на сільськогосподарських підприємствах та автотранспортних підприємствах, які обслуговують сільських товаровиробників. Методика. Для вирішення задач такого класу в роботі запропоновано застосовувати системний підхід, методи раціонального вирішення проблем та стратегічне планування за певним сценарієм. Результати. У роботі досліджено процес організації обліку за методичним, технічним, організаційним етапами у їх взаємозв’язку; методику відображення транспортних операцій в бухгалтерському обліку. Наукова новизна. Запропоновано удосконалення методики відображення операцій з обліку витрат на утримання і експлуатацію транспортних засобів та транспортних послуг з використанням додаткових аналітичних рахунків, яка на відміну від існуючої дозволить: деталізувати облік витрат як за центрами відповідальності так і за калькуляційними статтями; отримувати облікову інформацію щодо витрати на транспортне обслуговування за кожним видом транспорту в структурі виробничих витрат. Практична значимість. Розроблено рекомендації щодо внесення змін до діючого Плану рахунків. Відображення операцій з обліку витрат на утримання та експлуатацію транспортних засобів та транспортних послуг з використанням запропонованих аналітичних рахунків дозволить не тільки швидко й без додаткових вибірок складати  звітність, але й в повному обсязі отримувати й аналізувати інформацію про обсяги витрат на транспортування з метою їх оперативного контролю і організації ефективної роботи транспортних засобів різних видів.


Ключові слова


організація бухгалтерського обліку; облікова політика; транспортний процес; кореспонденція рахунків; синтетичний облік; номенклатура статей

Повний текст:

PDF

Посилання


Бутинець Ф. Ф. Теорія бухгалтерського обліку: підручник / Ф.Ф.Бутинець. - Житомир: Рута, 2003.- 444 с.

Гнезділова О. М. Організація обліку та аналізу роботи транспортних засобів аграрних підприємств : автореф. дис. … канд. екон. наук // О.М. Гнезділова. - 08.06.04. Київ, 2006. - 18 с.

Дорош Н. І. Теоретичні аспекти організації бухгалтерського обліку / Н.І. Дорош //«Економіка. Менеджмент. Бізнес». 2014. № 2(10). С. 93–98.

Інструкція застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов`язань господарських операцій підприємств і організацій : наказ Міністерства фінансів України від 30.11.1999 № 291, документ 0893-99 (редакція від 24.07.2015, підстава 0789-15). URL : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0893-99.

Коба О. В. Облік витрат на утримання і експлуатацію автотранспорту на підприємстві. /О.В. Коба, Н.В.Сагайдак, К.С.Туржанська //Економіка і регіон : науковий вісник. ПолтНТУ.2016. №1. С. 132–138.

Методичні рекомендації щодо облікової політики підприємства: Наказ Міністерства фінансів України від 27 червня 2013 р. № 635. URL : http:// www.nau.kiev.ua.

Національне Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» : наказ Міністерства фінансів України від 07 лютого 2013 р. № 73. URL : http://www.minfin.gov.ua.

План рахунків бухгалтерського обліку: наказ Міністерства фінансів України від 24.01.2017 р. № 1203 (редакція від 24.01.2017 р.). URL : http://www.buhoblik.org.ua.

Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України від 16.07.1999 р. № 996-XIV(в редакції від 03.01.2017 р. підстава 1724-19). URL : http:// zakon3.rada.gov.ua/laws/show/996-14.

Пушкарь І. В. Переваги інноваційних методів управлінського обліку у контексті стратегічного управління витратами./І.В. Пушкарь /Науковий вісник Академії муніципального управління. Серія «Економіка». 2015. Вип. 1-2. С. 111-119.

Стельмащук А. М. Раціональне транспортне обслуговування сільськогосподарських підприємств /А.М. Стельмащук // Інноваційна економіка. 2015. № 1. С. 47–54.

Чебан Ю. Ю. Особливості формування облікової політики у сільськогосподарських підприємствах / Ю.Ю. Чебан // Глобальні та національні проблеми економіки. 2015. № 7. URL: http://global-national.in.ua/archive/7-2015.pdf.

REFERENCES

Butynets', F. F. (2003), Teoriya bukhhaltersʹkoho obliku [Theory of accounting], Ruta, Kyiv, Ukraine.

Gnezdilova, O. M. (2007), «Organization of the accounting and analysis of the work of vehicles of agrarian enterprises», Thesis abstract for Cand. Sc. (Economist), 08.00.04, Kyiv, Ukraine.

Dorosh, N.I. (2014), «Theoretical aspects of accounting organization», «Economy. Management. Business», vol. 2(10), pp. 93-98.

Іnstructions on the application chart of accounts of assets, capital, liabilities and business operations of enterprises and organizations approved by order of the Ministry of Finance of Ukraine dated 30.11.99, the no. 291, available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0893-99. (access November 20, 2018).

Koba OV, Sagaidak N.V., Turzhanskaya K.S. (2016), «Accounting for maintenance and operation of motor vehicles at the enterprise», «Ekonomika i rehion : naukovyy visnyk. PoltNTU», vol. 1, pp. 132-138.

Methodical recommendations on enterprise accounting policy, approved by the decree of Ministry of Finance of Ukraine from 27.06.2013, no. 635, available at: http:// www.nau.kiev.ua. (access November 20, 2018).

National Accounting Standard (Standard) 1 «General Requirements for Financial Statements», approved by the decree of Ministry of Finance of Ukraine from 07.02.2013, no. 73, available at: http:// www.minfin.gov.ua. (access November 20, 2018).

Аccounting plan, approved by the decree of Ministry of Finance of Ukraine from 24.01.2017, no. 1203, available at: http://www.buhoblik.org.ua. (access November 20, 2018).

On Accounting and Financial Reporting in Ukraine, Law of Ukraine from 16.07.1999, no. 996-XIV, available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/996-14. (access November 20, 2018).

Pushkar, I.V. (2015), «Advantages of innovative methods of managerial accounting in the context of strategic cost management», «Naukovyy visnyk Akademiyi munitsypalnoho upravlinnya. Seriya «Ekonomika», vol. 1-2, pp. 111-119.

Stelmashchuk, A.M. (2015), «Rational transport services for agricultural enterprises», «Innovatsiyna ekonomika», vol. 1, pp. 47-54.

Cheban, Yu.Yu. (2015), «Features of accounting policy formation in agricultural enterprises», «Hlobalʹni ta natsionalʹni problemy ekonomiky», vol. 7, available at: http://global-national.in.ua/archive/7-2015.pdf.. (access November 20, 2018)
Лицензия Creative Commons
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License» .

ISSN 2309-821Х (Print), ISSN 2310-2438 (Online)