DOI: https://doi.org/10.15802/pte.v0i16.152741

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД У ВИРІШЕННІ ПРОБЛЕМ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ

I. M. MYTSENKO, T. V. RESHITKO

Анотація


Мета. Робота присвячена розробці пропозицій щодо законодавчого та нормативного врегулювання питань соціального захисту осіб в особистих селянських господарствах. Методика. Для досягнення поставленої мети вирішено такі основні завдання: досліджено основні причини, що призвели до виникнення особистих селянських господарств; проаналізовано основні тенденції їх розвитку і трансформації; показано особливості зайнятості та соціального захисту працюючого в них населення; розкрито проблеми, з якими стикаються особи, що працюють в ОСГ; вказано на необхідність законодавчого врегулювання статусу їх зайнятості та вдосконалення соціального захисту; вивчено і проаналізовано зарубіжний досвід щодо соціального захисту дрібних сільськогосподарських товаровиробників; наголошено на необхідності застосування такого позитивного досвіду при розробці заходів щодо вдосконалення соціального захисту осіб, які працюють в особистих селянських господарствах України. Результати. За результатами дослідження підготовлені пропозиції щодо покращення соціального захисту членів та найманих працівників ОСГ. Наукова новизна. Автори запропонували та обґрунтували пропозиції щодо покращення соціального захисту членів та найманих працівників ОСГ. Практична значимість. Підготовлені пропозиції дадуть можливість врегулювати питання соціального захисту членів ОСГ, а головне – суттєво збільшити надходження коштів до Пенсійного фонду України.


Ключові слова


соціальний захист; особисті селянські господарства; зарубіжний досвід із соціального страхування

Повний текст:

PDF

Посилання


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Про зайнятість населення: закон України // [прийнятий Верховною Радою України 5 липня 2012 року № 5067-VI: відповідає офіц. тексту: станом на 31серпня 2018 р.] – Режим доступу: zakon.rada.gov.ua/go/5067-17

Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування: закон України [прийнятий Верховною Радою України 8 липня 2010 року: №:2464-VI: відповідає офіц. тексту: станом на 19 квітня 2018 р.] – Режим доступу: https://zakon.help/law/2464-VI/edition19.04.2018

Про особисте селянське господарство: закон України [прийнятий Верховною Радою України 15 травня 2003 року: № 742-IV: відповідає офіц. тексту: станом на 12 лютого 2015 р.] – Режим доступу:

zakon.rada.gov.ua/go/742-15

Про Державний бюджет України на 2018 рік: закон України [прийнятий Верховною Радою України 7 грудня 2017 року: №:2246-VIII: відповідає офіц. тексту: станом на 6 грудня 2018 р.] – Режим доступу: zakon.rada.gov.ua/go/2246-19

Дослідження проблем зайнятості населення в особистих селянських господарствах та шляхи їх вирішення: звіт про НДР (заключ.) / НДІ праці і зайнятості населення; кер. Решитько Т.В.; виконав: Решитько Т. В. [та ін.]. – Київ, 2014. – 97 с. – № ДР 0114U003746.

Економічна активність населення України 2017: стат. зб. / Державна служба статистики України. – Київ, 2018. – 205 с.

Европейская модель социального обеспечения // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://kurs.ido.tpu.ru/courses/ist

Налогообложение сельского хозяйства в развитых странах // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.budgetrf.ru/Publications/Analysis/iet/an_iet_250902/an_iet_250902990.htm

Прокопа І. В. Інтеграція товарних селянських господарств у ринкову систему функціонування аграрного сектора: загальні засади та першочергові кроки // Економіка АПК. - 2013. - №10. - С. 16-23.

Решитько Т. В. Особливості зайнятості та доходів населення в особистих селянських господарствах // Наукові праці Кіровоградського Національного технічного університету. Економічні науки.– Кіровоград , 2014. – Вип. 25. – С. 78 – 84.

Сельское и продовольственное хозяйство в Польше в 2012 году / Министерство сельского хозяйства и развития села. – Варшава, 2013. – 135c.

Статистичний щорічник України за 2017 рік: стат. зб. / Державна служба статистики України. – Київ, 2018. – 535 с.

REFERENCES

Pro zaynyatist naselennya: Zakon Ukrayiny 2012, № 5067-VI (2018). Retrieved from zakon.rada.gov.ua/go/5067-17. (in Ukranian)

Pro zbir ta oblik yedynoho vnesku na zahal noobov yazkove derzhavne sotsial ne strakhuvannya: Zakon Ukrayiny 2010, №:2464-VI. Retrieved from https://zakon.help/law/2464-VI/edition19.04.2018. (in Ukranian)

Pro osobyste selyanske hospodarstvo: Zakon Ukrayiny 2003, № 742-IV. Retrieved from zakon.rada.gov.ua/go/742-15. (in Ukranian)

Pro Derzhavnyy byudzhet Ukrayiny na 2018 rik: Zakon Ukrayiny 2018, №:2246-VIII. Retrieved from zakon.rada.gov.ua/go/2246-19. (in Ukranian)

Reshytko, T. V. (2014) Doslidzhennya problem zaynyatosti naselennya v osobystykh selyanskykh hospodarstvakh ta shlyakhy yikh vyrishennya (№ DR 0114U003746). Kyyiv: NDI pratsi i zaynyatosti naselennya (in Ukranian)

Ekonomichna aktyvnist naselennya Ukrayiny 2017. (2018). – Kyyiv: Derzhavna sluzhba statystyky Ukrayiny. (in Ukranian)

Evropejskaja model' socyal'nogo obespechenyja. (2013). Retrieved from http://kurs.ido.tpu.ru/courses/ist (in Russian)

Nalogooblozhenye sel'skogo hozjajstva v razvytyh stranah. (2013). Retrieved from http: // www. budgetrf. Ru / Publications / Analysis / iet / an_iet_250902/an_iet_250902990.htm (in Russian)

Prokopa, I. V. (2013). Integracija tovarnyh seljans'kyh gospodarstv u rynkovu systemu funkcionuvannja agrarnogo sektora: zagal'ni zasady ta pershochergovi kroky. Economy AIC,10, 16-23. (in Ukranian)

Reshyt'ko, T. V. (2014). Osoblyvosti zajnjatosti ta dohodiv naselennja v osobystyh seljans'kyh gospodarstvah. Scientific works of the Kirovograd National Technical University,25, 78-84. (in Ukranian)

Sel'skoe y prodovol'stvennoe hozjajstvo v Pol'she v 2012 godu. (2013). – Varshava: Mynysterstvo sel'skogo hozjajstva y razvytyja sela. (in Russian)

Statystychnyy shchorichnyk Ukrayiny za 2017 rik. (2018). – Kyyiv: Derzhavna sluzhba statystyky Ukrayiny. (in Ukranian)
Лицензия Creative Commons
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License» .

ISSN 2309-821Х (Print), ISSN 2310-2438 (Online)