ВИТРАТИ НА БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНІ РОБОТИ – КЛАСИФІКАЦІЯ ТА ПОРЯДОК ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ

Автор(и)

  • O. A. Toporkova Каф. «Облік, аудит та інтелектуальна власність», Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Ukraine
  • V. S. Shrubkovska Каф. «Облік, аудит та інтелектуальна власність», Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.15802/pte.v0i4.19300

Ключові слова:

будівельно-монтажні роботи, витрати, об’єкт обліку, класифікація, собівартість

Анотація

Розглянуто основні ознаки класифікації витрат на будівельно-монтажні роботи, визначено напрямки організації бухгалтерського обліку залежно від об’єктів.

Посилання

Бухгалтерський облік за видами економічної діяльності: навч. посіб. / А. Г. Загородній, І. Й. Яремко, Л. М. Пилипенко; МОНМС Укра-їни, Нац. ун-т «Львів. політехніка». – Л., 2012. – 213 с.

Верхоглядова, Н. І. Фінансовий облік і кальку-лювання собівартості будівельно-монтажних робіт / Н. І. Верхоглядова // Економічний прос-тір. – 2012. – № 57. – С. 263–268.

Гик, В. В. Вплив організаційно-технологічних особливостей будівництва на методику та орга-нізацію обліку витрат / В. В. Гик // Економічні науки. Сер., Облік і фінанси. – 2011. –Вип. 8 (29), ч. 2.

Дмитренко, А. В. Облік і аналіз витрат у будів-ництві: організація, методологія та методика : монографія / А. В. Дмитренко. – Полтава : Пол-тНТУ, 2010. – 262 с.

Задорожний, З. В. Внутрішньогосподарський облік у будівництві: монографія / З. В. Задаро-жний. – Т. : Економічна думка, 2006. – 336 с.

Костик, Т. М. Сутність визнання в обліку дохо-дів і витрат за будівельним контрактом / Т. М. Костик // Наук. вісн. НЛТУ України. – 2011. – Вип. 21.9. – С. 216–220.

Методичні рекомендації з формування собівар-тості будівельно-монтажних робіт: Наказ Мін-регіонбуду від 31.12.2010 N 573. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zhilpro.org.ua/news.

Осмятченко, В. О. Облік і контроль витрат та обсягів будівельно-монтажних робіт: автореф. дис. … канд. екон. наук: спец. 08.06.04 «Бухга-лтерський облік, аналіз та аудит» / В. О. Осмят-ченко. – К., 2006. – 20 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті