DOI: https://doi.org/10.15802/pte.v0i4.19303

АВТОМАТИЗАЦІЯ ОБЛІКУ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ У СТРУКТУРНОМУ ПІДРОЗДІЛІ

L. A. Shilo, V. V. Zheleznyak, Y. A. Grubert

Анотація


У статті розглянуто етапи впровадження сучасних інформаційних технологій на залізницях України. Вступ: в наш час одним з головних питань для зручного ведення бухгалтерського обліку основних засобів є їх автоматизація. Мета: на прикладі автоматизації основних засобів на залізницях України розглянути етапи впровадження сучасних інформаційних технологій та їх вплив на покращення робочого місця бухгалтера. За допомогою комп’ютерів ефективно вирішити проблему аналітичного обліку. Висновки: застосування комп’ютерних мереж являє собою новий етап використання обчислювальної техніки. Вони дозволяють ефективно поєднувати можливості комп’ютерів і ліній зв’язку.


Ключові слова


автоматизація; автоматизована система; програмне забезпечення; база даних; АСБО «Фобос»; АСМК

Повний текст:

PDF

Посилання


Івахненков, С. В. Інформаційні технології в орга-нізації бухгалтерського обліку: навчальний посі-бник / С. В. Івахненков. – 3-тє вид., випр. і доп. – К.: Знання, 2006.

Клименко, О. В. Інформаційні системи і техноло-гії в обліку: навчальний посібник / О. В. Клименко. – К.: Центр учбової літ-ри, 2008. – 320 с.

Лістровий, С. В. Автоматизація бухгалтерського обліку на структурних підрозділах залізниць // С. В. Лістровий, Л. П. Пивовар / Зб. науково-прак. ст. – Х.: УкрДАЗТ, 2011. – № 121. – С. 41-45.

Автоматизована система бухгалтерського обліку структурного підрозділу залізниці (АСБО ФОБОС) Адміністрування системи (Керівництво користувача). – 2007. - 23 с.

Система автоматизованого обліку та управління майновими та земельними ресурсами залізнич-ного транспорту (АСМК). Розробка комплексу підсистем обліку юридичних осіб та структур-них підрозділів, об’єктів майна та земельних ді-лянок. Керівництво користувача – 2011 р – 65 с.
Лицензия Creative Commons
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License» .

ISSN 2309-821Х (Print), ISSN 2310-2438 (Online)