DOI: https://doi.org/10.15802/pte.v0i4.19305

ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДИКИ ФАКТОРНОГО АНАЛІЗУ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕНОСТІ ЗАПАСІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ

K. N. Sherepa

Анотація


У статті автор наводить аналіз рівня забезпеченості запасами на підприємстві на основі використання факторного аналізу.


Ключові слова


матеріальні ресурси; запаси; облік; аналіз; матеріаломісткість

Повний текст:

PDF

Посилання


Метьюс, М. Р. Теория бухгалтерского учета; пер. с анг. / М. Р. Метьюс, П. Х. Б. Перера. – М., 1999. – 663 с.

Гнатенко, В. В. Все про бухгалтерський облік // В. В. Гнатенко // Всеукраїнська професійна бу-хгалтерська газета. – 2005. – № 5. – С. 25-26.

Пархоменко, В. Облік амортизації / В. М. Пар-хоменко // Фінанси України. – 2003. – № 8. – С. 62-65.

Лугінін, О. Є. Економетрія: навч. посібник / О. Є. Лугінін. – 2-е вид., перероб. та доп. – К. : Центр учбової літ-ри, 2008. – 278 с.

Бухгалтерський облік на залізничному транспо-рті: теорія, методологія, практика / за заг. ред. д.е.н., проф. Макаренко М. В. – К. : ДЕТУТ, 2012. – 816 с.
Лицензия Creative Commons
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License» .

ISSN 2309-821Х (Print), ISSN 2310-2438 (Online)