DOI: https://doi.org/10.15802/pte.v0i9.50339

Бюджетування в системі управління запасами залізничного транспорту

O. A. Toporkova, L. O. Hunko

Анотація


Мета. Робота присвячена розробці організаційного підходу щодо управління запасами залізничного транспорту з урахуванням специфіки галузі. Методика. Для вирішення задач такого класу в роботі запропоновано застосувати процедури бюджетування. Результати. У роботі наведено організаційний підхід, який розглядає проблему оптимізації управління запасами шляхом узгодженості системи матеріально-технічного забезпечення з обсягом виконуваних робіт та структурою замовлень. Наукова новизна. Запропоновано удосконалений інтегрований підхід до управління запасами залізничного транспорту, який на відміну від існуючих базується на встановленні точних цільових показників прибутку, причинно-наслідкового зв’язку та використанні фінансових показників. Практична значимість. Бюджетне планування в межах структурних одиниць залізничного транспорту дасть змогу підвищити відповідальність персоналу та керівників за раціональне витрачання сировини та дозволить відносити втрати на певні види економічної діяльності. Використання наведеного інтегрованого підходу дозволить керівникам транспортної галузі приймати науково-обґрунтовані рішення щодо управління та раціонального використання ресурсів.


Ключові слова


бюджетування; запаси; управління; структурний підрозділ; управлінський облік

Повний текст:

PDF

Посилання


Бараш, Ю. С. Управління залізничним транспортом країни : монографія / Ю. С. Бараш; Дніпропетровський національний ун-т залізничного транспорту ім. В.Лазаряна. – Вид. 2-ге, перероб. і доп. – Дніпропетровськ : Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. В.Лазаряна, 2006. – 263 с.

Бобиль, В. В. Організація внутрішньогосподарського контролю запасів на підприємствах залізничного транспорту в сучасних умовах господарювання / В. В. Бобиль, Д. В. Калашнюк // Проблеми економіки транспорту : зб. наук. пр. – Вип. 6. – Дніпропетровськ : Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, 2013. – С. 44-49.

Бублик, М. О. Проблеми управління виробничими запасами на підприємстві та шляхи їх вирішення [Електронний ресурс] / М. О. Бублик. – Режим доступу: http://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/bitstream/ 123456789/6164/1/

Костюченко, Л. В. Удосконалення механізму управління системою матеріально-технічного забезпечення підприємств залізничного транспорту України : автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.04 / Костюченко Леся Вячеславівна; Дніпропетровський національний ун-т залізничного транспорту ім. В.Лазаряна. – Дніпропетровськ, 2009. – 22 с.

Марущак, Л. Управлінський облік формування та використання запасів на підприємстві [Електронний ресурс] / Л. Марущак // Соціально-економічні проблеми і держава. – 2014. – Вип. 2 (11). – С. 134-141. – Режим доступу: http://sepd.tntu.edu.ua/images/ stories/pdf/2014/14mliznp.pdf

Полішко, Т. В. Методологічні підходи щодо управління виробничими запасами / Т. В. Полішко, А. В. Шульга, Р. Б. Лотиш // / Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка

В. Лазаряна. – Дніпропетровськ, 2010. – Вип. 35. – С. 267-271.

Сначов, М. П. Нормування виробничих запасів у структурних підрозділах залізниці /

М. П. Сначов, Ю. С. Абакумова // Проблеми економіки транспорту: зб. наук. пр. – Вип. 4. – Дніпропетровськ : Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, 2012. – С. 100-104.

Труханов, Ю. П. Управління економічною діяльністю залізничного транспорту на принципах бюджетування: автореф. дис. … канд. екон. наук : 08.00.04 / Труханов Юрій Петрович; Держ. екон.-технол. ун-т трансп. – Київ, 2011. – 19 с
Лицензия Creative Commons
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License» .

ISSN 2309-821Х (Print), ISSN 2310-2438 (Online)