DOI: https://doi.org/10.15802/pte.v0i10.55705

Формування майнового комплексу залізниць в умовах реформування Укрзалізниці

L. A. SHILO, Y. A. GRUBERT, E. V. CHERNOVOL

Анотація


Мета. Робота присвячена дослідженню основних питань щодо формування майнового комплексу залізниць в умовах акціонування. Методика. Для вирішення задач такого класу в роботі запропоновано застосовувати методики, спрямовані на визначення порядку формування майнового комплексу та аналіз використання основних засобів. Результати. У роботі наведено дослідження майнового комплексу в умовах реформування Укрзалізниці. Стаття є теоретичним дослідженням майна залізниць у процесі формування Статутного капіталу АТ «Українські залізниці». Практична значимість. Впровадження певних обґрунтованих заходів щодо оновлення майнового комплексу залізниці в умовах акціонування призведе до покращення стану основних засобів всієї залізничної галузі в цілому, що у свою чергу сприятиме підвищенню якості послуг залізниці та зростанню попиту на перевезення пасажирів і вантажу.


Ключові слова


майно; реформування; експертні оцінювачі; майновий комплекс; основні засоби

Повний текст:

PDF

Посилання


Державна програма реформування залізничного транспорту 2008-2015рр.: [Електронний ресурс]. – Режим досту-пу:http://refdb.ru/look/1375711.html

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Державної цільової програми ре-формування залізничного транспорту на 2010-2019рр» від 16 грудня 2009 р. № 1390: [Елект-ронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1390-2009-%D0%BF.

Топоркова, О. А. Організація документального контролю основних засобів на залізничному транспорті [Текст] / О. А. Топоркова, Л. Ф. Яцко // Зб. наук. пр. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна «Проблеми еко-номіки транспорту»– 2013 – Вип. 5. – с. 102-108.

Богомолова, Н. І. Фінансова стратегія розвитку залізничного транспорту: сутність та особливо-сті формування [Електронний ресурс] / Н. І. Бо-гомолова // електр. наукк фахове видання «Ефективна економіка» Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет. – Дніпропетровськ, 2012 – Вип. 1. – Режим досту-пу:http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=881

Михайличенко, К. Удосконалення механізмів реформування залізничного транспорту: аналі-тична записка [електронний ресурс] / К. Михайличенко // Національний інститут стратегічних досліджень – 2014 р. Режим дос-тупу http://www.niss.gov.ua/articles/1662/

Постанова Кабінету Міністрів України № 200 «Про утворення публічного акціонерного това-риства «Українська залізниця» від 25 червня 2014р.: [Електронний ресурс]. – Режим досту-пу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/200-2014-%D0%BF

Проект закону України «Про особливості рефо-рмування залізничного транспорту загального користування»: [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.mtu.gov.ua/en/alias_50/ 2184.html

Закон України «Про особливості утворення пу-блічного акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування» [Відомо-сті Верховної Ради України, 2012 № 49 ст. 553]:[Електронний ресурс] – Режим досту-пу:ttp://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/4442-17

Партин, Г. О. Фінанси підприємства [Текст] / Г. О. Партин, А. Г. Загородей. – Львів : ЛБІ НБУ, 2003.
Лицензия Creative Commons
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License» .

ISSN 2309-821Х (Print), ISSN 2310-2438 (Online)