Структурна трансформація суб’єктів підприємництва України та її наслідки

Автор(и)

  • М. Pivovarov Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.15802/pte.v0i15.134894

Ключові слова:

трансформація, малі і середні підприємства, критерії оцінки, кількість, зайнятість, частка МСП в ВВП, наслідки економічних змін, шляхи поліпшення

Анотація

Мета. Робота присвячена розгляду підходів щодо оцінки структурної трансформації суб’єктів підприємництва України та її наслідків, пошуку шляхів розвитку методичних підходів, впровадження економічних засобів і методів оцінки розвитку малих і середніх підприємств (МСП) країни. Методика. Для забезпечення об’єктивної оцінки економічного стану малих і середніх підприємств в національному господарстві у роботі запропоновано розглянути систему єдиного визначення універсальної системи поняття структури суб'єкта господарювання. Результати. Визначена сутність поняття «структура суб'єктів господарювання»: це метод, механізм формалізації складу, видів суб'єктів господарювання та їх критерії щодо обмеження стосовно системи державного регулювання. Пропоновані шляхи поліпшення економічного потенціалу МСП національного господарства в наступному. Наукова новизна. На основі виконаного аналізу розроблена методика і виконані розрахунки, що характеризують полягання розвитку МСП в Україні з найбільш характерними показниками розвинутих країн. Це дозволяє аналізувати стан і розвиток суб’єктів підприємництва країни на рівні стандартів ЄС. Практична значимість. У роботі були досліджені окремі проблеми трансформації суб’єктів підприємництва України та її наслідки. Для їх комплексного вирішення важливо розглянути основні напрями оцінки економічного стану розвитку МСП підприємництва в Україні, як складової частини національної економіки.

Біографія автора

М. Pivovarov, Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

Каф. «Фінанси та економічна безпека»

Посилання

Список використаних джерел

.Варналій, З. С. Мале підприємництво: основи теорії і практики. – Київ : Т-во «Знання» КОО, 2002. – 277 с.

Пивоваров, М. Г. Мале підприємництво як визначний чинник формування середнього бізнесу в Україні / М. Г. Пивоваров // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2003. – № 2. – С. 28–31.

Матросова, Л. Н. Малый бизнес: состояние и перспективы развития / Л. Н. Матросова // Економічний вісник Донбасу. – 2007. –№ 1. – С. 35–39.

Про стан та перспективи розвитку підприємництва в Україні : національна доповідь / К. О. Кращенко, З. С. Варналій, В. Є. Воротін, В. М. Геєць, О. В. Кужель, Е. М. Лібанова [та ін.]. – Київ : Держкомпідприємництво, 2008. – 226 с.

Статистичний щорічник України за 2012 рік / Державний комітет статистики України. – Київ, 2013.

Варналій, З. С. Державне регулювання підприємництва України в умовах нової хвилі економічних реформ / З. С. Варналій // Теоретичні та прикладні питання економіки : зб. наук. пр. – 2005. – Вип. 6. – С. 5–12.

Пивоваров, М. Г. Теорія та практика оцінювання конкурентоспроможності суб’єктів малого бізнесу / М. Г. Пивоваров // Галицький економічний вісник: науковий журнал. – 2010. – № 3 (28). – С. 34–44.

Пивоваров, М. Г. Сценарне моделювання частки малих підприємств у валовому внутрішньому продукті країни / М. Г. Пивоваров, В. М. Порохня // Вісник ОНУ. Серія: Економіка. – 2015. – Вип. 3, т. 20. – С. 279–283.

Охрименко, А. Самая большая тайна малого и среднего бизнеса в Украине. – Режим доступа: httr://ubr.ua/ business-practice/ own-business/ samaia-bolshaia-taina_mologo- in Ukranian.

Статистичний щорічник України за 2016 рік / Державний комітет статистики України. – Київ, 2017.

Виступ Президента України на засіданні Національної інвестиційної Ради.– Київ, 25.05.2018 року.

REFERENCES

Varnalii, Z. S. (2002). Male pidpryiemnytstvo: osnovy teorii i praktyky. Kiev: T-vo «Znannia» KOO. (in Ukranian)

Pyvovarov, M. H. (2003). Male pidpryiemnytstvo yak vyznachnyi chynnyk formuvannia serednoho biznesu v Ukraini. Derzhava ta rehiony. Seriia: Ekonomika ta pidpryiemnytstvo, 2, 28-31. (in Ukranian)

Matrosova, L. N. (2007). Malyy biznes: Sostoyanie i perspektivy razvitiya. Yekonomіchniy vіsnik Donbasu, 1, 35-39. (in Russin)

Krashchenko, K. O., Varnalii, Z. S., Vorotin, V. Ye.,. Heiets, V. M., Kuzhel, O. V., & Libanova, E. M. [et al.]. (2008). Pro stan ta perspektyvy rozvytku pidpryiemnytstva v Ukraini: Natsionalna dopovid. Kiev: Derzhkompidpryiemnytstvo. (in Ukranian)

Statystychnyi shchorichnyk Ukrainy za 2012 rik. (2013). Kiev. (in Ukranian)

Varnalii, Z. S. (2005). Derzhavne rehuliuvannia pidpryiemnytstva Ukrainy v umovakh novoi khvyli ekonomichnykh reform. Teoretychni ta prykladni pytannia ekonomiky: Zbirnyk naukovykh prats, 6, 5-12. (in Ukranian)

Pyvovarov, M. H. (2010). Teoriia ta praktyka otsiniuvannia konkurentospromozhnosti sub’iektiv maloho biznesu. Halytskyi ekonomichnyi visnyk: Naukovyi zhurnal, 3,(28), 34-44. (in Ukranian)

Pyvovarov, M. H.,& Porokhnia, V. M. (2015). Stsenarne modeliuvannia chastky malykh pidpryiemstv u valovomu vnutrishnomu produkti krainy. Visnyk ONU. Seriia: Ekonomika, 3(20), 279-283. (in Ukranian)

Okhrimenko, A. Samaya bolshaya tayna malogo i srednego biznesa v Ukraine. Retrieved from: httr://ubr.ua/ business-practice/ own-business/ samaia-bolshaia-taina_mologo- in Ukranian. (in Russin)

Statystychnyi shchorichnyk Ukrainy za 2014 rik. (2015). Kiev.(in Ukranian)

Address by the President of Ukraine at the meeting of the National Investment Council 25th May, 2018.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті