DOI: https://doi.org/10.15802/pte.v0i16.151097

СУЧАСНИЙ СТАН ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ

Y YUKHNOVSKAYA

Анотація


Мета. Проaнaлiзувaти сучaсний стан, перспективи розвитку та недоліки транспортної інфраструктури туристичної галузі Укрaїни і перспективні напрямки розвитку компонентів транспортної інфраструктури туристичної сфери України. Методика. Для вирішення поставленої мети у роботі використано такі методи дослідження: монографічний (при вивченні стану транспортної інфраструктури в Україні), порівняння (при оцінці перевезених пасажирів за видами транспорту в Україні). Системний аналіз дозволив надати характеристику основних проблем транспортної інфраструктури туристичної галузі Укрaїни. Також був використаний діалектичний підхід до вивчення явищ і процесів транспортної інфраструктури туристичної галузі. Результати. У роботі досліджено сучасний стан транспортної інфраструктури туристичної галузі України, а також проблеми та перспективи розвитку туристичної транспортної інфраструктури та запропоновані шляхи вирішення конкретних завдань для зміцнення позицій України на світовому ринку всієї транспортної інфраструктури України. Наукова новизна. Запропоновані напрями удосконалення в сфері організації транспортних послуг для досягнення синергетичного ефекту в системі транспортної інфраструктури туристичної галузі, які на відміну від існуючих базуються на економічних результатах господарської діяльності транспортних компаній України, які потребують значних інвестицій на відновлення існуючої транспортної інфраструктури, удосконалення організаційних структур управління туристичною сферою та досягнення ретельної координації та узгодженості розкладів відправлення літаків, потягів та інших транспортних засобів, при злагодженій організації здачі багажу й контролю за його пересуванням під час всієї подорожі, а також при дотриманні інтегрованих міжнародних стандартів резервування місць й простоті пересадок. Практична значимість. Використання наведених пропозицій дозволить керівництву транспортних підприємств приймати науково-обґрунтовані та організаційні рішення щодо розвитку транспортної інфраструктури туристичної сфери України на перспективу та сприятимуть зміцненню туристичного потенціалу України, поліпшити транспортне обслуговування, сприяти соціально-економічному розвитку регіональних територій і водночас відіграти значну роль у подальшому розвитку туризму.


Ключові слова


транспортна інфраструктура; туристична галузь; транспортні послуги; рекреаційні ресурси; сфера туризму; транспортні послуги капіталу

Повний текст:

PDF

Посилання


Биржаков М. Б. Индустрия туризма: перевозки / Биржаков Михаил Борисович, Никифоров Валерий Иванович. – СПб.: Изд. третье, переработанное и дополненное. Издательский дом „Герда”, 2007. – 528 с.

Державна служба автомобільних доріг України [Електронний ресурс].– Режим доступу: http://www.ukravtodor.gov.ua.

Збірник матеріалів конференції «Перспективи розвитку морської інфраструктури України в Чорноморсько-Азовському регіоні». – Одеса – 2008, С. 21-26.

Карась О. С. Стан і перспективи розвитку пасажирських авіаційних перевезень в Україні / О. С. Карась // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2012. – № 1 – С. 73–80.

Комаров М. П. Инфраструктура регионов мира / Комаров М. П: Учебник. – СПб.: Изд-во Михайлова В. А., 2000. – 347 с.

Менеджмент туристичної індустрії / І. М. Школа [та ін.]: навч. посіб. / за ред. І. М. Школи. – Чернівці: Книги – ХХІ, 2005. – 596 с.

Міністерство інфраструктури України. Режим доступу //mtu.gov.ua/content/statistichni-dani-v-galuzi-aviatransportu.html.

Пассажирские автомобильные перевозки: учебник для вузов / В.А. Гудков, Л.Б. Миротин, А.В. Вельможин, С.А. Ширяев; под ред. В.А. Гудкова – М.: Горячая линия – Телеком, 2006. – 448 с.

Петренок Е. А. Проблема монополизма на железнодорожном транспорте / Е. А. Петренок // Вісн. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – Д., 2011. – Вип. 40. – С. 289–295.

Состояние и перспективы развития пассажирских авиационных перевозок в Украине. – [Электронный ресурс] – Режим доступа к сайту: .

Укравтодор. Державне агентство автомобільних доріг України. Бюлетень доріг 2008 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www. ukravtodor.gov.ua.

Укрзалізниця. Офіційний сайт. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.uz.gov.ua/index.php?m=info.news&f=Doc.View&p=news_1558.0.news&lng=ru.

Укрморрічінспекція [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://sismit.gov.ua.

Яновський, П.О. Пасажирські перевезення: навч. посібник [Текст] / П.О. Яновський. – Київ.: НАУ, 2008. – 469 с.

Офіційний сайт Державної служби статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ukrstat.gov.ua..

Офіційний сайт Укрзалізниці. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.uz.gov.ua.

Birzhakov M. B. (2007) Industriya turizma: perevozki [Tourism industry: transportation] Sankt-Peterburg: Izd. trete, pererabotannoe i dopolnennoe. Izdatelskiy dom „Gerda”, 2007. – 528 p. (in Russian)

Derzhavna sluzhba avtomobiljnykh dorigh Ukrajiny [The State Road Service of Ukraine] [Elektronnyj resurs].– Rezhym dostupu: http://www.ukravtodor.gov.ua. (in Ukrainian)

Zbirnyk materialiv konferenciji «Perspektyvy rozvytku morsjkoji infrastruktury Ukrajiny v Chornomorsjko-Azovsjkomu reghioni». (2008) [Collection of materials of the conference "Prospects for the development of the marine infrastructure of Ukraine in the Black Sea-Azov region"] – Odesa –P. 21-26. (in Ukrainian)

Karasj O. S. (2012) Stan i perspektyvy rozvytku pasazhyrsjkykh aviacijnykh perevezenj v Ukrajini [Status and prospects of development of passenger air transportation in Ukraine]. Visnyk Ternopiljsjkogho nacionaljnogho ekonomichnogho universytetu. – no. 1 – P. 73–80. (in Ukrainian)

Komarov M. P. (2000) Infrastruktura regionov mira [Infrastructure of the regions of the world]. Sankt-Peterburg: Izd-vo Mikhaylova V. A., – 347 p. (in Russian)

Shkoly I. M. (2005) Menedzhment turystychnoji industriji [Management of the tourism industry] – Chernivci: Knyghy – KhKhI, – 596 p. (in Ukrainian)

Ministerstvo infrastruktury Ukrajiny. Rezhym dostupu //mtu.gov.ua/content/statistichni-dani-v-galuzi-aviatransportu.html (in Ukrainian)

Gudkov V.A., Mirotin L.B., Velmozhin A.V., Shiryaev S.A. (2006) Passazhirskie avtomobilnye perevozki: uchebnik dlya vuzov [Passenger carriage textbook for high schools]. Moscow: Goryachaya liniya. 448 p. (in Russian)

Petrenok, Ye. A. (2011) Problema monopolizma na zheleznodorozhnom transporte [The problem of monopoly on rail transport] Visnyk Dnipropetrovsjkogho nacionaljnogho universytetu zaliznychogho transportu im. akademika V. Lazarjana. vol. 40. – P. 289–295. (in Ukrainian)

Sostoyanie i perspektivy razvitiya passazhirskikh aviatsionnykh perevozok v Ukraine. – [Elektronnyy resurs] – Rezhim dostupa k saytu: . [Ssylka deystvitelna na 22.09.2015 g.]. (in Ukrainian)
Лицензия Creative Commons
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License» .

ISSN 2309-821Х (Print), ISSN 2310-2438 (Online)