DOI: https://doi.org/10.15802/pte.v0i16.152732

ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ОЦІНКИ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ

V. N. KOLOMIIETS

Анотація


Вступ: Безцінною складовою економічного розвитку є людський капітал, який в сучасному просторі стає продуктивним джерелом доходів на світовому, державному, регіональному рівнях, для окремого підприємства. Тому його оцінка набуває стратегічної важливості з позицій успішної роботи підприємств, підвищення добробуту громадян, конкурентоздатності країни. Мета: Удосконалення теоретичних засад оцінки людського капіталу та методичне обґрунтування оцінки людського капіталу. Результати та обговорення: В дослідженні проведено аналіз існуючих оцінок людського капіталу. Висвітлено їх сфери застосування та недоліки. Описана мета оцінки людського капіталу. Всі категорії, пов’язані з людським капіталом, потребують уточнення, законодавчого і нормативного визначення та вартісного виразу. Висновки: Запропоновано для оцінки використовувати більш широкі складові людського капіталу. Запропоновано оцінювати людський капітал на індивідуальному рівні за наступними компонентами: фізичний, психологічний, освітній, творчий, культурний, інтелектуальний, креативний, політичний, комунікативний, професійний капітали, соціум–капітал, капітал безпеки. Акцентовано на необхідності надати державі єдину методику оцінки людського капіталу для всіх підприємств. В методиці оцінки людського капіталу визначено застосування ряду показників, що описують людський капітал.


Ключові слова


людський капітал; оцінка людського капіталу; методика оцінки; компоненти людського капіталу

Повний текст:

PDF

Посилання


Bhukuth, A. Cooperative, Human Capital and Poverty: a Theoretical Framework / A. Bhukuth, А. Roumane, В. Terrany // .Economics and Sociology. – 2018. – Vol. 11 (2). – P. 11-18. – Access Mode : DOI : 10.14254/2071-789X.2018/11-2/1.

Necula, S.-C. Accounting decisions from the perspective of profitability. / S.-C. Necula // Economic Annals-XXI. – 2017. – Vol. 166 (7-8). – P. 72-75. – Access Mode : DOI : https://doi.org/10.21003/ea.V166-14.

Sopko, V. V. Theoretical aspects of performance assessment of company capital management / V. V. Sopko, N. B. Kashena, H. L. Chmil // Financial and credit activity: problems of theory and practice. – 2018. – Vol 2, N. 25 (2018). – Р. 350-356. – Access Mode : DOI : https://doi.org/10.18371/fcaptp.v2i25.136829.

Радева, М. Интеграция Украины в меж-дународное финансовое пространство: тенденции и перспективы. / M. Радева // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. – 2016. – N. 48. – P. 46-55.

Рекун, І. І. Управління персоналом у системі економічної безпеки підприємства залізничного транспорту / І. І. Рекун // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал. – 2015. – N. 11. – P. 28–32.

Ткач, Анатолий. Институциональные трансформации экономических систем / Марина Радєва, Анатолій Ткач, Вікторія Коломіець, Іван Рекун, Тамара Ткач, Ольга Золкіна, Трансформаційні процеси в економіці : інституціональний контекст : монографія. За ред. Радєвої М. М. – Мелітополь : Колор Принт, 2018. – 275 с. – Режим доступу: DOI : https://doi.org/10.32901/978-966-2489-64-4/2018

Ткач, Т. Психолого-педагогічні умови формування інституціональної моделі освітнього простору особистості / В. Коломієць, М. Радєва, А. Ткач [та ін.] // Інституціональні трансформації в економіці України : монографія. За заг. ред. Коломієць В. М. – Мелітополь : ТОВ «Колор Принт», 2017. – 244 с.

Смыслов, Д. А. Динамика и воспроизводство человеческого капитала жителей России в контексте социально-групповой и поселенческой дифференциации [Электронный ресурс] / Д. А. Смыслов. – Режим доступа: http://vorona.hse.ru/ sites/second_level/rf/UU2007IOP/Shkaratan/Publ3_Shkaratan.doc. – Загл. с экрана.

Vaitkevičius, S. Typology of Human Capital Development in EU Countries / S. Vaitkevičius, R. Čiutienė, E. Meilienė, A. Savanevičienė // Procedia Economics and Fi-nance. – 2015. N. 23. – P. 1641-1648. – Access Mode : DOI : https://doi.org/10.1016/S2212-5671(15)00520-1.

Чеботарев, Н. Ф. Оценка стоимости предприятия (бизнеса) / Н. Ф. Чеботарев. – М.: ИТК «Дашков и Ко», 2009. – 256 с.

Осіпчук, Т. М. Методи оцінювання людського капіталу / Т. М. Осіпчук // Социально-экономические аспекты промышленной политики. Актуальные проблемы управления человеческими ресурсами и маркетинга в контексте стратегии развития Украины: сб. науч. тр.: в 3 т. – Донецк: ИЭП НАН Украины, 2007. – Т.1. – С. 309-314.

Грішнова, О. А. Людський капітал: формування в системі освіти і професійної підготовки / О. А. Грішнова. – К.: Знання, КОО, 2001. – С. 144.

Дишловий, І. Фактор здоров’я людей у відтворенні людського капіталу України / І. Дишловий // Економіка України. – 2004. − № 2. – С. 84-89.

Позднякова, С. В. Удосконалення сис-теми оцінки нагромадження людського капіталу на промислових підприємствах: дис… канд. екон. наук : 08.00.07 / Позднякова Світлана Віталіївна. – Донецьк, 2009. – 227 с. – Бібліогр.: c. 160–186.

Кендюхов, О. В. Інтелектуальний капітал підприємства: методологія формування механізму управління: монографія / О. В. Кендюхов. – Донецьк : ІЕП НАН України, ДонУЕТ, 2006. – 307 с.

Ali, M. Human capital, social capabilities and economic growth / M. Ali, A. Egbetokun, M. Memon // Economies. – 2018. –Vol. 6 (2). – P. 1-18. – Access Mode : DOI : https://doi.org/10.3390/economies6010002.

Акимочкина, Т. А. Диагностика состояния человеческого капитала ор-ганизации: автореф. дис… канд. экон. наук: 08.00.05 / Акимочкина Татьяна Александровна. – Барнаул, 2007. – 23 с.

Кетова, К. В. Учет человеческого капитала при моделировании экономической системы региона / К. В. Кетова, И. Г. Русяк // Вестник Московского университета. Сер. 6. Экономика. – 2008. – №3. – С. 40-51.

Kvilinskyi, Oleksii. Investigation of the Social Factors of Development of Society in the Territories with Transforming Environment / Oleksii Kvilinskyi, Andrey Mieshkov, Iryna Bondaryeva // Research Papers in Economics and Finance. – 2017. – Vol. 2, N. 2. – P. 13-19 – Access Mode : DOI : http://dx.doi.org/10.18559/ref.2017.2.2.

Golovkova, Liudmila. The institutional content of the human capital of the national economy / V. Kolomiiets, L. Golovkova // Baltic Journal of Economic Studies. – Riga: Publishing House “Baltija Publishing”, 2017. – Vol. 3 (2017). – N. 5. – P. 289–283. – Access Mode : DOI : htp://dx.doi.org/10.30525/2256-0742/2017-3-5-289-293.

Siddiqui, A. The Human Capital and Economic Growth Nexus: in East and South Asia / A. Siddiqui, A. Rehman / Applied Economics. – 2017. – N. 49 (28). – P. 2697-2710. – Access Mode : DOI : https://doi.org/10.1080/00036846.2016.1245841.

REFERENCES

Bhukuth A., Roumane A., Terrany B. Cooperative, Human Capital and Poverty: a Theoretical Framework. Economics and Sociology, 2018, vol. 11 (2), pp. 11-18. doi:10.14254/2071-789X.2018/11-2/1.

Necula S.-C. Accounting decisions from the perspective of profitability. Economic Annals-XXI, 2017, vol. 166 (7-8), pp. 72-75. doi: https://doi.org/10.21003/ea.V166-14.

Sopko V. V., Kashena N. B., Chmil H. L. Theoretical aspects of performance assessment of company capital management. Financial and credit activity: problems of theory and practice, 2018, vol. 2, no. 25 (2018), pp. 350-356. doi: https://doi.org/10.18371/fcaptp.v2i25.136829

Radeva M. Integratsiya Ukrainy v mezhdunarodnoye finansovoye prostranstvo: tendentsii i perspektivy [Integration of Ukraine into the international financial space: trends and prospects]. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 2016, issue 48, pp. 46-55.

Rekun I. Upravlinnya personalom u systemi ekonomichnoyi bezpeky pidpryyemstva zaliznychnoho transportu [Personnel management in the system of economic security of the railway transport company]. Ekonomika ta derzhava: mizhnarodnyj naukovo-praktychnyj zhurnal [Economics and the state: international scientific and practical journal], 2015, issue 11, pp. 28-32.

Radeva M., Tkach A., Kolomiiets V., Rekun I., Tkach T., Zolkina O. Transformatsiyni protsesy v ekonomitsi : instytutsionalnyy kontekst [Transformation processes in the economy: institutional context]. Melitopol, Color Print, 2018. 275 p. doi: https://doi.org/10.32901/978-966-2489-64-4/2018.

Kolomiiets V., Radeva M., Tkach A., Tkach T., Rekun I. Instytutsionalni transformatsiyi v ekonomitsi Ukrayiny [Institutional transformations in the Ukrainian economy]. Melitopol, TOV «Color Print», 2017. 244 p.

Smyslov D. A. Dinamika i vosproizvodstvo chelovecheskogo kapitala zhiteley Rossii v kontekste sotsialno-gruppovoy i poselencheskoy differentsiatsii [Dynamics and Reproduction of the Human Capital of the Residents of Russia in the Context of Social-Group and Settlement Differentiation]. Available at: http://vorona.hse.ru/sites/second_level/rf/UU2007IOP/Shkaratan/Publ3_Shkaratan.doc. (Accessed 01 September 2018).

Vaitkevičius S., Čiutienė R., Meilienė E., Savanevičienė A. Typology of Human Capital Development in EU Countries. Procedia Economics and Finance, 2015, vol. 23, pp. 1641-1648. doi: https://doi.org/10.1016/S2212-5671(15)00520-1.

Chebotarev N. F. Valuation of enterprise (business) value [Otsenka stoimosti predpriyatiya (biznesa)]. Moscow, ITK Dasckov end Ko, 2009. 256 p.

Osipchuk T. M. Metody otsinyuvannya lyudskoho kapitalu [Methods of evaluation of human capital]. Collection of scientific papers: in 3 tons. Donetsk, IEP of the National Academy of Sciences of Ukraine, 2007, vol. 1, pp. 309-314.

Grishnova O. A. Lyudskyy kapital: formuvannya v systemi osvity i profesiynoyi pidhotovky [Human capital: formation in the system of education and vocational training]. Kyiv, Znannya, KOO, 2001. 144 p.

Dyshlovyi I. Faktor zdorovya lyudey u vidtvorenni lyudskoho kapitalu Ukrayiny [The factor of health of people in the reproduction of human capital of Ukraine]. Ekonomika Ukrayiny [Ukraine economy], 2004, vol. 2, pp. 84-89.

Pozdnyakova S.V. Udoskonalennya systemy otsinky nahromadzhennya lyudskoho kapitalu na promyslovykh pidpryyemstvakh Dokt, Diss. [Improvement of the system of estimation of accumulation of human capital at industrial enterprises. Doct. Diss.]. Donetsk, 2009. 227 p.

Kendiukhov O. V. Intelektualnyy kapital pidpryyemstva: metodolohiya formuvannya mekhanizmu upravlinnya [Intellectual capital of the enterprise: the methodology of forming the management mechanism]. Donetsk, IEP NAN Ukraine, Don UET, 2006. 307 p.

Ali M., Egbetokun A., Memon M. Human capital, social capabilities and economic growth. Economies, 2018, vol. 6 (2), 2018, pp. 1-18. doi: https://doi.org/10.3390/economies6010002.

Akimochkina T.A. Diagnostika sostoyaniya chelovecheskogo kapitala organizatsii. Avtoreferat Diss. [Diagnostics of the state of human capital of an organization. Author’s abstract.]. Barnaul, 2007, 23 p.

Ketova K. V., Rusyak I. G. Uchet chelovecheskogo kapitala pri modelirovanii ekonomicheskoy sistemy regiona [Accounting for human capital in modeling the regional economic system]. Vestnik Moskovskogo universiteta [Bulletin of Moscow University], series 6, Economy, 2008, issue 3, pp. 40-51.

Kvilinskyi O., Mieshkov A., Bondaryeva I. Investigation of the Social Factors of Development of Society in the Territories with Transforming Environment. Research Papers in Economics and Finance, 2017, issue 2 (2), pp. 13-19. doi: http://dx.doi.org/10.18559/ref.2017.2.2.

Kolomiiets V., Golovkova L. The institutional content of the human capital of the national economy. Baltic Journal of Economic Studies, 2017, issue 3 (2017), no. 5, pp. 289-293. doi: htp://dx.doi.org/10.30525/2256-0742/2017-3-5-289-293.

Siddiqui A., Rehman A. The Human Capital and Economic Growth Nexus: in East and South Asia. Applied Economics, 2017, issue 49 (28), pp. 2697-2710. doi: https://doi.org/10.1080/00036846.2016.1245841.
Лицензия Creative Commons
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License» .

ISSN 2309-821Х (Print), ISSN 2310-2438 (Online)