DOI: https://doi.org/10.15802/pte.v0i16.152758

БЕЗПЕКА ДЕРЖАВИ. ПАРАДИГМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗМІН НА КРАЩЕ

B. M. ANDRUSHKIV, L. S. GOLOVKOVA, N. B. KYRYCH, A. V. PESHKO, O. B. POHAIDAK, S. M. SPIVAK

Анотація


Вступ: Безпека держави: це не лише попередження провокацій та диверсій, а в першу чергу високопрофесійне управління, за рахунок якого здійснюється забезпечення соціально-економічного розвитку держави, добробут населення, благоустрій наших міст і сіл, обороноздатність та конкурентоздатність країни. Методика. Для вирішення поставленої мети у роботі використано такі методи дослідження: монографічний , порівняння (при вивченні причин послаблення державної безпеки в Україні). Системний аналіз дозволив надати характеристику основних проблем безпеки  України. Також був використаний діалектичний підхід до вивчення явищ і процесів державної, безпекової та передвиборної соціально – економічної ситуації в країні. Мета: Визначення причин зниження безпеки країни та формування шляхів стабілізації суспільства й напрямів посилення державної безпеки та впровадження державної ідеології тощо.

Результати: В дослідженні проведено аналіз державної, безпекової та передвиборної соціально – економічної ситуації в країн,  аналіз причин послаблення державної безпеки.; визначено причини та шляхи стабілізації суспільства; внесено пропозиції щодо посилення державної безпеки та запропоновано механізми впровадження державної ідеології тощо. Наукова новизна: Авторами на основі розгляду теоретико-практичних підходів  розроблено та запропоновано парадигму виявлення цілеспрямованої антидержавної діяльності та соціально-економічних небезпек для держави та засоби попередження суспільних потрясінь. Висновки: Запропоновано , що з метою  попередження  суспільних потрясінь, припинення зниження рівня економіки та якості життя населення, перш за все, вжити невідкладних заходів для припинення бойових дій на Сході, посилити відповідальність за скоєні проти народу і держави злочини; посилити боротьбу з корупцією, очистити управлінський апарат від корумпованих, нечестивих людей. Запропоновано внести суттєві зміни в  виборче законодавство з тим, щоб якісно оновити  керівництво держави; розробити державну ідеологію, посилити пропагандистсько-виховну роботу у державі. В статті розроблено та запропоновано парадигму виявлення цілеспрямованої антидержавної діяльності та соціально-економічних небезпек для держави та засоби попередження суспільних потрясінь


Ключові слова


виборча компанія; державна безпека; соціально-економічний розвиток; адміністративно-територіальна реформа; об’єднання територіальних громад

Повний текст:

PDF

Посилання


Андрушків Б.М. Про кризу взаємовідносин у загальній теорії криз / Б.М. Андрушків, Н.Б. Кирич, І.П. Сівчук // Регіональна економіка. – 2008. – №8. – С. 122–134.

Андрушків Б.М. Основи організації підприємницької діяльності або Абетка для підприємця: навчальний посібник / [Б.М. Андрушків, П.Д. Дудкін, І.І. Стойко та ін.]. – Тернопіль : ТНТУ. – 2010. 300 с

Барановський О. Визначення показників економічної безпеки // Економіка. Фінанси. Право. – 1999. – №8. – С. 14-16.

Бинько И., Шлемко В. Как обеспечить экономическую безопасность Украины? // Всеукраинские ведомости. –1997. – №138. – с. 3-8.

Біла С. Тіньова економіка та її вплив на структурне трансформування українського виробництва // Економіка України. – 2000. – № 10. – С.54-61.

Білорус О.Г. Глобалізація і безпека розвитку: Монографія. – К., 2003. – 733 с.

Бондаренко С. Світові методики оцінювання економічного стану держави // Економіка. фінанси. Право. – 2000. – №10. – С.8-9.

Ермошенко Н. Определение угрозы национальным интересам государства в финансово-кредитной сфере // Экономика Украины. – 1999. – №1. – С. 4-12.

Ковалев Д., Сухорукова Т. Экономическая безопасность предприятия // Экономика Украины. – 1998. – №10. – С. 48-51.

Козаченко А.В., Пономарев В.П., Ляшенко А.Н. Экономическая безопасность предприятия. – К., 2003. – 280 с.

Конституція України. – К., 1996. – 63 с.

Концепція економічної безпеки України. // Інститут економічного прогнозування. Керівник проекту В.М.Геєць. – К.,1999. – 56 с.

Махонич И.В. Проблемы экономической безопасности Украины // Вісник Східноукраїнського держ. ун-ту. – Вип. 5. – Луганськ, 1999. – С. 208-212.

Мочерный С., Плотников А. Экономическая безопасность в контексте государственного суверенитета Украины // Экономика Украины. – 1998. – №4. – С. 4-12.

Мунтіян В.І. Економічна безпека України. – К., 2004, − 462 с.

Павловський М. Засади національної безпеки України на перехідному етапі // Голос України. – 2003. – Голос України. 3 квітня. – С. 6.

Пастернак-Транушенко Г. Економічна безпека держави. – К., 2002. – 302 с.

Пономарьов В.П. Забезпечення економічної безпеки підприємства як елемент сучасного менеджменту // Торгівля і ринок України. – Донецьк, 1999. –Вип. 4. – С. 170-175.

Економічна безпека: Навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей усіх форм навчання. – Тернопіль: ТДТУ, 2007. – 94 с.

Шлемко В. Бінько І. Економічна безпека України: сутність і напрями забезпечення. – К., 2002. – 144 с.

List of used literature

Andrushkyk B.M. On the crisis of relations in the general theory of crises / B.M. Andrushki, NB Kirich, IP Sivchuk // Regional economy. - 2008. - No. 8. - P. 122-134.

Andrushkov B.M. Basics of Entrepreneurial Activity or Abbey for Entrepreneur: Textbook / [B.M. Andrushki, P.D. Dudkin, II Stoyko et al.]. - Ternopil: TNTU. - 2010. 300 p

Baranovsky O. Definition of indicators of economic security // Economics. Finances. Right. - 1999. - №8. - P. 14-16.

Binko I., Shlemko V. How to ensure economic security of Ukraine? // All-Ukrainian Newsletters. -1997. - №138. - with. 3-8.

White S. Shadow economy and its influence on the structural transformation of Ukrainian production // Economy of Ukraine. - 2000. - No. 10. - P.54-61.

Bilorus O.G. Globalization and development security: Monograph. - K., 2003. - 733 p.

Bondarenko S. World methods of assessing the state of the economy // Economics. finances. Right. - 2000. - №10. - p.8-9.

Yermoshenko N. Definition of threat to the national interests of the state in the financial and credit sphere // Economy of Ukraine. - 1999. - №1. - P. 4-12.

Kovalev D., Sukhorukov T. Economic security of the enterprise // Economy of Ukraine. - 1998. - №10. - P. 48-51.

Kozachenko AV, Ponomarev VP, Lyashenko AN Economic security of the enterprise. - K., 2003. - 280 p.

The Constitution of Ukraine. - K., 1996. - 63 p.

The concept of economic security of Ukraine. // Institute for Economic Forecasting. Project Manager V.M.Geets. - K., 1999. - 56 p.

Mahonich IV Problems of economic security of Ukraine // Herald of East-Ukrainian state. un-th - Whip 5. - Lugansk, 1999. - P. 208-212.

Mochery S., Plotnikov A. Economic security in the context of state sovereignty of Ukraine // Economy of Ukraine. - 1998. - №4. - P. 4-12.

Muntian VI Economic security of Ukraine. - K., 2004, - 462 pp.

Pavlovsky M. The Principles of National Security of Ukraine at the Transitional Stage // Voice of Ukraine. - 2003. - Voice of Ukraine. April 3rd - P. 6

Pasternak-Tranushenko G. Economic security of the state. - K., 2002. - 302 p.

Ponomarev VP Ensuring the economic security of the enterprise as an element of modern management // Trade and the market of Ukraine. - Donetsk, 1999. -Vip. 4. - P. 170-175.

Economic security: A manual for students of economic specialties of all forms of study. - Ternopil: TSTU, 2007. - 94 p.

Shlemko V. Binko I. Economic Security of Ukraine: the essence and directions of provision. - K., 2002. - 144 pp.
Лицензия Creative Commons
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License» .

ISSN 2309-821Х (Print), ISSN 2310-2438 (Online)