Продуктивність праці: способи оцінки та вимірювання

Автор(и)

  • V. I. Dzuiba Каф. «Облік, аудит та інтелектуальна власність», Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.15802/pte.v0i5.19474

Ключові слова:

, продуктивність праці, оцінка продуктивності праці, метод, спосіб, трудові ресурси, залізничний транспорт

Анотація

У статті наведені способи оцінки продуктивності праці із врахуванням виробничої діяльності залізниці.

Посилання

Савицька, Г. В. Економічний аналіз діяльності підприємства: навч. посіб. / Г. В. Савицька. – 2-ге вид., переробл. і допов. – К.: Знання, 2005. – 662 с.

Череп, А. В. Комплексна критична оцінка мето-дичного інструментарію виміру, планування, аналізу і забезпечення ефективності викорис-тання трудових ресурсів підприємства / А. В. Череп, Г. І. Самойленко // Вісн. Запоріз. нац. ун-ту. – 2011. – № 4(12). – С. 79-89.

Сергійчук, С. І. Дослідження методів вимірю-вання продуктивності праці [Електронний ре-сурс] / С. І. Сергійчук.. – Режим доступу: http: // www.nbuv.gov.ua/portal/.

Петращак, О. О. Основні показники визначення продуктивності праці на підприємстві [Елект-ронний ресурс] / О. О. Петращак, Є. Ю. Колосінський. – Режим доступу: http: // www.nbuv.gov.ua/portal/.

Гомба, Л. А. Методичні підходи до оцінки пер-соналу сучасного підприємства [Електронний ресурс] / Л. А. Гомба. – Режим доступу: http: // www.nbuv.gov.ua/portal/.

Орлов, І. В. Оцінка продуктивності праці: облі-ковий підхід [Електронний ресурс] / І. В. Ор-лов. – Режим доступу: http: // www.nbuv.gov.ua/portal/.

Галайда, Т. О. Соціально-економічна сутність ефективності праці та механізм її управління на підприємстві / Т. О. Галайда, Н. Б. Теницька // Економіка і регіон / ПолтНТУ. – 2009. – № 2(21). – С. 180-185.

Семикіна, М. В. Науково-методичні засади управління продуктивністю праці / М. В. Семи-кіна // Економіка праці. Наук. вісн. ЧДІЕУ. – 2010. – № 2(6). – С. 160-167.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті