ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ КУРСУВАННЯ ВИСОКОШВИДКІСНИХ ПОЇЗДІВ В УКРАЇНІ

Автор(и)

  • Yu. S. BARASH Каф. «Облік, аудит та інтелектуальна власність», Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Ukraine
  • A. V. MOMOT Каф. «Облік, аудит та інтелектуальна власність», Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Ukraine
  • T. V. POLISHKO Каф. «Економіка і менеджмент», Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.15802/pte.v0i7.32087

Ключові слова:

високошвидкісний рух, високошвидкісна магістраль, топологія магістралей, капітальні вкладення, перевезення, інфраструктура, доходи від перевезень, витрати, прибуток

Анотація

Мета. Розробити методику щодо визначення економічної ефективності високошвидкісного руху в Україні. Методика. Економічне обґрунтування доцільності організації високошвидкісного руху в Україні є інвестиційним проектом, який передбачає поетапне вкладання коштів у будівництво, що дозволить надалі отримувати щорічно прибутки від перевезення пасажирів. Для вирішення задач такого типу використовують чистий дисконтний дохід, який може отримати Укрзалізниця або новоутворені компанії під час реалізації проекту та після його закінчення. Результати. На основі виконаного аналізу можна констатувати, що в роботі розроблено комплексну методику визначення ефективності будівництва та експлуатації високошвидкісних поїздів з урахуванням вартості інфраструктури, рухомого складу та ін. Наукова новизна. Запропоновано науковий підхід щодо визначення економічної ефективності будівництва та експлуатації високошвидкісних магістралей, що на відміну від існуючого уточнює принципи визначення вартості їх будівництва, розрахунок кількості одиниць рухомого складу, оптимізує розрахунки доходів та витрат в контексті конкурентних переваг та впливу зовнішніх факторів на діяльність компанії, що дозволить підвищити обґрунтованість управлінських рішень та економічну ефективність функціонування високошвидкісних перевезень.Практична значимість. Врахування вищенаведених ознак підвищує обґрунтованість управлінських рішень щодо забезпечення ефективності функціонування високошвидкісних перевезень.   

Посилання

Бараш Ю. С. Принципи визначення ефективності курсування приміських пасажирських поїздів на заданому напрямку руху / Ю. С. Бараш, Т. Ю. Чаркіна, Ю. П. Мельянцова, О. О. Карась // Вісн. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – Д. : Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, 2012. – Вип. 41. – С. 234–248.

Бараш Ю. С. Сравнение видов транспорта с уче-том устойчивого развития общества / Ю. С. Ба-раш, И. П. Корженевич, П. А. Лихопек // Вісн. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – Д. : Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, 2009. – Вип. 28. – С. 210–214.

Бараш Ю. С. Теоретико-методичний підхід до визначення конкурентоспроможності послуг, що надаються пасажирськими видами транспорту / Ю. С. Бараш А. А. Покотілов, Т. Ю. Чаркіна // Вісн. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – Д. : Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, 2011. – Вип. 38. – С. 233–237.

Бараш Ю. С. Управління залізничним транспор-том країни : монографія. –2-ге вид., переробл. і допов. – Д. : Вид-во Дніпропетр нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, 2006. – 264 с.

Босов А. А. Формирование вариантов рациона-льной сети линий высокоскоростного движения поездов в Украине / А. А. Босов, Г. Н. Кирпа. – Д. : Дніпропетр. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, 2004. – 144 с.

Дикань В. Л. Обеспечение конкурентоспособнос-ти предприятия : монография / В.Л. Дикань. – Х. : Основа, 1995. – 160 с.

Звітні дані Швидкісної компанії Укрзалізниці за 2012-2013 роки.

Кірдіна О. Г. Методологічні аспекти інвестиційно-інноваційного розвитку залізничного комплексу України : монографія / О. Г. Кірдіна. – Харків : УкрДАЗТ, 2011. – 312 с.

Концепція впровадження швидкісного руху пасажирських поїздів на залізницях України в 2004-2015 роках / Державна адміністрація заліз-ничного транспорту України. – К., 2004. – 43 с.

Момот А. В. Методичний підхід до визначення раціональних швидкостей руху пасажирських поїздів та раціональних зон їх курсування / А. В. Момот // Проблеми економіки транспорту : зб. наук. пр. Дніпропетр. нац. ун-ту заліз. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – Д. : Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, 2013. – Вип. 5. – С. 80-89.

Номенклатура витрат з основних видів економічної діяльності залізничного транспорту України / Наказ Укрзалізниці від 21.08.2007 № 417-Ц. – К. : Укрзалізниця, 2007. – 414 с.

Предварительное технико-экономическое обоснование проекта высокоскоростных железных дорог в Украине / «SYSTRA». – К., 2002.

Програми економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава». – 2010.

Розробка концепції впровадження швидкісного та високошвидкісного руху пасажирських поїздів на залізницях України в 2005-2015 роках / Дніпропетр. нац. ун-т. залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, – Д., 2004.

Транспортна стратегія України на період до 2020 року, затверджена Кабінетом Міністрів України розпорядженням від 20 жовтня 2010 року № 2174.

Чаркіна Т. Ю. Дослідження впливу загального терміну поїздки пасажира на доходи транспорт-них підприємств / Т. Ю. Чаркіна // Вісн. економі-ки транспорту і промисловості : зб. науково-прак. ст. – Х. : УкрДАЗТ, 2012. – № 39. – С. 180-183.

Чаркіна Т. Ю. Управління конкурентоспроможні-стю залізничних пасажирських перевезень на ри-нку транспортних послуг : автореф. дис. … канд. екон. наук. – Х. : Дніпропетр. нац. ун-т заліз. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, 2013. – 22 с.

Чаркина Т. Ю. Усовершенствование принципов управления конкурентоспособностью пассажир-ских перевозок / Т. Ю. Чаркина // Науч. теор. и прак. журн. Современный научн. вестн. Сер.: Экономические науки. – Белгород : Роснаучкни-га, 2012. – № 16 (128). – С. 97-108.

Indicators of Sustainable Development: Guidelines and Methodologies – Third edition. Methodology Sheets. – United Nations Development Programme. Environment and Energy Group Bureau for Devel-opment Policy. – 2008. – 398 p.

INFRAS/IWW 2004: External Costs of Transport: Update Study. Final Report. Zurich/Karlsruhe. – 2004.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті