ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНІ ЗАХОДИ СТАБІЛІЗАЦІЇ ТА ПОЛІПШЕННЯ СТАНУ ДОВКІЛЛЯ НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ

Автор(и)

  • YU. V. ZELENKO Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В.Лазаряна, Україна
  • S. V. MYAMLIN Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В.Лазаряна, Україна

DOI:

https://doi.org/10.15802/pte.v0i7.32094

Ключові слова:

екологічна безпека, залізничний транспорт, екоінформаційна система, екологічні збитки

Анотація

Проблеми загострення екологічної ситуації в галузі та посилення негативних тенденцій в багатьох ланках транспортних технологій зумовлені випереджаючими темпами розвитку транспорту та особливостями його взаємодії з об'єктами навколишнього природного середовища. Мета. Необхідним етапом сучасного підходу до формування ефективної системи екологічного менеджменту на залізничному транспорті є створення спеціальної екоінформаційної системи, що дозволить надати об’єктивну оцінку еколого-економічних збитків як в процесі природокористування, так і у випадках аварійних інцидентів з негативними екологічними наслідками. Методика. Розвиток систем управління навколишнім середовищем при організації природокористування на основі сучасних інформаційних технологій дозволить не тільки скоротити частоту виникнення ситуацій, пов'язаних із забрудненням елементів середовища, але і оптимізувати організацію природокористування, оскільки висока концентрація ресурсів може призвести до появи в суміжних районах взаємовиключних видів антропогенної діяльності. Наукова новизна та практичне значення.  Розроблена система управління екологічним станом навколишнього середовища покликана визначити якнайкращі варіанти розвитку природокористування з урахуванням екологічних і економічних чинників. В процесі розробки наукових основ управління екологічною безпекою на транспорті було виконано аналіз трьох основних концептуальних підходів до визначення безпеки. Показано, що останніми роками, завдяки інтенсивному розвитку фундаментальних наук виникли об'єктивні передумови для створення методів вимірювання ступеня небезпеки на основі введення відповідного показника. Запропонований науково-методичний апарат надає можливості оперативного управління еколого-економічними ризиками на залізниці шляхом постійного моніторингу за допомогою ГІС-технологій та системного аналізу. 

Посилання

Плахотник В. Н. Экологические аспекты аварий на железных дорогах стран членов ОСЖД. // В. Н. Плахотник, В. И. Сираков, Ю.Я. Чернявский и др. // Бюллетень ОСЖД. – 1997. – № 6. – С. 7-9.

Плахотник В. Н. Природоохранная деятельность на железнодорожном транспорте Украины: проблемы и решения.// В. Н. Плахотник, Л. А. Ярышкина, В. И. Сираков,

В. Т. Таньшин – К. : Изд-во «Транспорт Украи-ны», 2001. - 244 с.

Зубко А. П. Екобезпека залізниць України. / А. П. Зубко, В. Т. Таньшин, Д. В. Зеркалов // Нормативно-правові документи: в 2 кн. – К. : «Знання», 1999.

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір. Комп’ютерна програма «Система аналізу екологічних ризиків на залізничному транспорті (SAER)» / Зеленько Ю. В., Тарасов В. В., Трєпак С. Ю.– № 42639; опубл. 05.03.12.

Зеленько Ю. В. Наукові основи екологічної без-пеки технологій транспортування та викорис-тання нафтопродуктів на залізничному транс-порті: монографія / Ю. В. Зеленько. – Д. : Изда-тельство Маковецкий, 2010. – 242 с.

Зеленько Ю. В. Розробка принципів оцінки еко-логічного збитку і екологічного ризику при аваріях з нафтопродуктами на залізничному транспорті / Ю. В. Зеленько // Вісник Дніпропе-тровського національного університету заліз-ничного транспорту ім. акад. В.Лазаряна. – Дніпропетровськ, 2010. – № 32. – С. 198–203.

Zelenko Yu. Development of nature protection measures at emergency spills of oil products / Yu. Zelenko, L. Yaryshkina // Fourth international conference, Waste management and the environ-ment. – Wessexs Institute of Technology, UK, 2008. – P. 243–247.

Nocentini M. Bioremediation of a soil contaminat-ed by hydrocarbon mixtures: the residual concen-tration problem / M. Nocentini, D. Pinelli, F. Fava // Chemosphere. – 2000. – Vol. 41. – P. 1115–1123.

Хенли Э. Дж. Надежность технических систем и оценка риска / Э. Дж. Хенли, Х. Кумамото. – М.: Машиностроение, 1984.

Chapelle F. H. Bioremediation of Petroleum Hy-drocarbon-Contaminated Ground Water: The Per-spectives of History and Hydrology / F. H. Chapelle // Ground Water. – 1999. – Vol. 37(1). – P. 122–132.

Экологическая геология Украины: Справочное пособие. – Киев: Наук, думка, 1993. – 407 с.

Посібник до ВБН 33.5.5–01–97. Організація і ведення еколого-меліоративного моніторингу. – К.: ІПМ УААН, 1997. – Ч. 1: Зрошувальні землі. – 94 с.

Концепция оценки загрязнения и экологическо-го ущерба как начальной стадии реабилитаци-онных работ на объектах нефтепродуктообес-печения / [Гольдберг В. М., Арбузов А. И., Ка-зенов С. М. и др.] // Транспорт и хранение неф-тепродуктов. – 1996. – № 6. – С. 4–9.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті