УДОСКОНАЛЕНА КЛАСИФІКАЦІЯ ПАСАЖИРСЬКИХ ПОЇЗДІВ В УКРАЇНІ

Автор(и)

  • T. Yu. CHARKINA Каф. «Економіка та менеджмент», Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.15802/pte.v0i7.32098

Ключові слова:

пасажирський поїзд, період курсування, відстань курсування, середня маршрутна швидкість, вид рухомого складу

Анотація

Мета. Розробити нову класифікацію пасажирських поїздів в Україні з урахуванням періоду курсування, території обслуговування, максимальної відстані, середньої маршрутної швидкості, часу поїздки, виду рухомого складу та джерел фінансування. Методика. Запропоновано поділити пасажирські поїзди на денні, нічні та цілодобові, потім визначити оптимальні зони курсування поїздів за умови мінімізації витрат на їх діяльність. Результати. Пасажирські поїзди поділені на приміські, регіональні, міжрегіональні та дальнього сполучення. В свою чергу кожні поїзди поділені на звичайні та швидкісні, за територією обслуговування: на приміські у межах області, у межах 2-3 областей та дальнього сполучення. Наукова новизна. Удосконалено класифікацію пасажирських поїздів в Україні, яка доповнена ознаками, що враховують основні економічні фактори руху: період курсування, територію обслуговування, максимальну відстань перевезень пасажирів, середню маршрутна швидкість, час поїздки, вид рухомого складу та джерело фінансування їх діяльності. Практична значимість. Врахування вищенаведених ознак підвищує обґрунтованість управлінських рішень щодо забезпечення ефективності функціонування пасажирських поїздів та їх конкурентоспроможності на ринку транспортних послуг.

Посилання

Бараш Ю. С. Методика складання оптимального плану формування пасажирських поїздів / Ю. С. Бараш, В. В. Скалозуб // Економіка: про-блеми теорії та практики: зб. наук. пр. – Д.: ДНУ, 2005. – Вип. 205, т. 4. – С. 1186-1198.

Беднякова Е. Б. Повышение эффективности ис-пользования железнодорожного транспорта для обслуживания населения крупных городов и пригородных зон. Дис. канд. экон. наук. – М: Государственный университет управления, 2000.

Глазков Д. В. Расчет числа и назначений поездов в дальнем и местном сообщении в зависимости от структуры пассажиропотока. Дис. канд. техн. наук. – М: Российский государственный открытый технический университет путей сообщения, 2005.

Карась О. О. Формування сучасного механізму управління підприємствами в ринкових умовах (на прикладі пасажирського господарства заліз-ничного транспорту. Автореферат дис. канд. екон. наук. –Дніпропетровськ: Дніпропетр. нац. ун-т заліз. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, 2009. – 23 с.

Кривопішин О. М. Проблеми організації паса-жирських перевезень залізничним транспортом у м. Києві та шляхи їх вирішення / О. М. Кривопі-шин // Залізничний трансп. України. – 2006. –

№ 5, – С. 27-29.

Лобойко Л. М. Оптимізація руху пасажирських поїздів вагонів / Л. М. Лобойко, Ю. С . Бараш,

О. О. Карась // Вісн. Дніпропетр. нац. ун-ту за-лізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – Д.: Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, 2008. – Вип. 21. – С. 46-52.

Лобойко Л. М. Види кільцювання пасажирського рухомого складу вагонів / Л. М. Лобойко,

Ю. С . Бараш, О. О. Карась // Тези доп. 7-ї між-народ. наук. конф. «Проблеми економіки транс-порту» / Дніпропетр. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – Д., 2008. – С. 35-36.

Лобойко Л. М. Економічна доцільність впрова-дження денно-нічних поїздів вагонів / Л. М. Ло-бойко, Ю. С . Бараш, О. О. Карась // Тези доп. 7-ї міжнар. наук. конф. «Проблеми економіки тран-спорту» / Дніпропетр. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – Д., 2008. – С. 37.

Самсонкин В.М. Пути повышения эффективности пассажирских перевозок на железнодорожном транспорте / В.М.Самсонкин, А.М.Гудков // Збі-рник наукових праць Київського університету економіки і технологій транспорту. Сер. Пробле-ми підвищення ефективності інфраструктури. – К.: КУЕТТ, 2003. – Вип. 4. – С. 135-142.

Скалозуб В. В., Бараш Ю. С., Вишнякова І. М. Удосконалення методу оптимізації плану форму-вання пасажирських поїздів з урахуванням обся-гів інвестицій // Вісн. Дніпропетр. нац. ун-ту за-лізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. –Д.: Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. транспорт. ім. акад. В. Лазаряна , 2006. – Вип. 12. – С. 249-255.

Яновський П.О. Фактори розвитку приміських перевезень на залізничному транспорті / П. О. Яновський, О. М. Гудков, В. П. Гудкова // Збірник наукових праць Київського університету економіки і технологій транспорту. Сер. Про-блеми підвищення ефективності інфраструктури. – К.: КУЕТТ, 2006. – Вип. 12. – С. 173-177.

Чаркіна Т. Ю. Управління конкурентоспроможні-стю залізничних пасажирських перевезень на ри-нку транспортних послуг. Дисертація на здобут-тя наукового ступеня кандидата економічних на-ук. Спеціальність 08.00.04 – економіка та управ-ління підприємствами (за видами економічної ді-яльності. Дніпропетровськ. ДНУЗТ, 2013.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті