DOI: https://doi.org/10.15802/pte.v0i7.32099

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

L. S. GOLOVKOVA, G. V. OMELCHAK

Анотація


Мета. Розробка теоретичних підходів і практичних рекомендацій щодо оцінки рівня конкурентоспроможності, методів та способів організації механізму управління конкурентоспроможністю залізниць України, що сприятиме стабілізації галузі в умовах  нестабільності економіки та євроінтеграції. Методика. Реформування системи залізничного транспорту сьогодні є першим кроком на шляху інституційної адаптації залізничного транспорту України до викликів глобалізаційного простору, євроінтеграційних процесів, а також необхідності застосування прозорих ринкових механізмів. У першу чергу реформування вимагає якісного удосконалення законодавчої бази і організаційної структури, для чого необхідний системний та комплексних підхід. Результати. У роботі запропоновані напрями розвитку інноваційної діяльності, мотивації інноваційних процесів на залізничному транспорті, впровадження нововведень в роботу залізничних компаній, що дозволить підвищити конкурентоспроможність залізничного транспорту на ринку міжнародних транспортних послуг і поліпшити конкурентні позиції в умовах загострення  конкуренції. Наукова новизна. Запропоновано організаційні заходи щодо підвищення рівня конкурентоспроможності залізничного транспорту та  необхідність відділення розвитку потенціалу як конкурентного виду діяльності залізничного транспорту, що супроводжується формуванням вертикально - інтегрованої структури в галузі та реформування об'єктів інфраструктури.  Практична значимість. Проведені дослідження дають змогу стверджувати, що в сучасних умовах найважливішим завданням залізничного комплексу України при роботі в умовах нестабільної економіки та векторів євроінтеграції є забезпечення стійкого фінансового стану. В Україні підтримка залізничної інфраструктури відбувається за державні кошти. Існуюча система залізничного транспорту в Україні є сукупністю залізниць та інших державних підприємств, які фактично не оформлені в єдиний виробничий комплекс, мають низьку інвестиційну привабливість  і не дозволяють без державної гарантії залучати необхідні інвестиції в оновлення основних засобів та впровадження інновацій. Враховуючи вищезазначене актуалізуються питання щодо формування напрямів та умов забезпечення конкурентоспроможності залізничного транспорту України в конттекстієвроінтеграції.


Ключові слова


євроінтеграція; інновація; конкурентоспроможність; потенціал; залізничний транспорт

Повний текст:

PDF PDF (English)

Посилання


Управління залізничним транспортом країни: 2-е вид.,перероб. і доп / Ю. С. Бараш. – Дніпропе-тровськ , 2006. – 259 с.

Теоретичні та методологічні складові розвитку залізничного транспорту України / О. Г. Дейнека, Л. О. Позднякова // Вісник економіки тран-спорту і промисловості. – 2008. − № 25. – С. 62-65.

Сукупний економічний потенціал корпорації: формування та розвиток: Монографія / Л. С. Головкова. – Запоріжжя: Вид-во КПУ, 2009. – 340 с.

Дикань В. Л. Забезпечення ефективності інно-ваційної діяльності підприємств залізничного транспорту: Монографія / В.Л. Дикань, В. О. Зубенко. – Х.: УкрДАЗТ, 2008. – 194 с.

Інноваційно-інвестиційні системи залізничного транспорту: становлення та розвиток / В. П. Ільчук. – К.: Логос, 2004. – 381с.

Кірдіна О. Г. Методологічні аспекти інвести-ційно - інноваційного розвитку залізничного комплексу України: Монографія / О. Г. Кірдіна. – Х.: УкрДАЗТ, 2011. – 312 с.

Проблеми та основні напрямки реформування залізничного транспорту України / Ю. М. Цвє-тов, М. В. Макаренко, М. Ю. Цвєтов та ін. – К.: КУЕТТ,2007. – 222 с.

[Електронний доступ] http://www.ukrstat.gov.ua
Лицензия Creative Commons
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License» .

ISSN 2309-821Х (Print), ISSN 2310-2438 (Online)