ОБГРУНТУВАННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

Автор(и)

  • L. D. HARMIDER ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет», проспект Гагаріна, 8, 49005, Дніпро, Україна, тел. (056) 247-14-83, Ukraine
  • L. A. GONCHAR ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет», проспект Гагаріна, 8, 49005, Дніпро, Україна, тел. (056) 247-14-83,, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.15802/pte.v0i16.152598

Ключові слова:

молокопереробні підприємства, SWOT- аналіз, модель DPM, обґрунтування стратегії розвитку, критерії привабливості сегменту, фірмова торгівля

Анотація

Мета. Робота присвячена вибору стратегії розвитку виробничого підприємства з урахуванням мінімізації витрат та підвищення дохідності. Методика. Для обґрунтування вибору стратегії розвитку в роботі запропоновано модель DPM, що є описово-конструктивною та ефективною для візуалізації змін і розвитку стратегічних позицій у часі. Результати. У роботі наведено методичний підхід, що вирішує проблему об’єднання кількісних і якісних змінних в єдину параметричну систему для вибору стратегії розвитку молокопереробного підприємства. Практична значимість. Запропонована в дослідженні модель DPM «Аналіз привабливості ресурсномісткої галузі в залежності від конкурентоспроможності» дозволить підвищити об’єктивність і обґрунтованість вибору стратегії, що на відміну від існуючих не залежить від статистичного зв’язку між ринковою часткою і прибутковістю підприємства та забезпечить зниження часових і вартісних витрат.

Біографії авторів

L. D. HARMIDER, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет», проспект Гагаріна, 8, 49005, Дніпро, Україна, тел. (056) 247-14-83

Д.е.н., професор каф. «Економіка промисловості та організація виробництва»

L. A. GONCHAR, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет», проспект Гагаріна, 8, 49005, Дніпро, Україна, тел. (056) 247-14-83,

к.е.н., доцент каф. «Економіка промисловості та організація виробництва»

Посилання

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Алексеева М. М. Планирование деятельности фирмы / М. М. Алексеева – М.: Финансы и статистика, 1997. – 246 с.

Балабанова Л. В. Стратегічне маркетингове управління конкурентоспроможністю підприємств: Навчальний посібник / Л. В. Балабанова, В. В. Холод. – Київ: Професіонал, 2006. – 363 с.

Владимирова Л. П. Прогнозирование и планирование в условиях рынка: Учебное пособие / Л. П. Владимирова. – М.: Дашков и К, 2000. – 308 с.

Горемикін В. А. Економічна стратегія підприємства / В. А. Горемикін, О. А. Богомолов. – М.: Інформаційно-видавничий дім «Філін», Рілант, 2001. – 245 с.

Градова А. П. Экономическая стратегия фирмы. / А. П. Градова. – СПб.:, 2005. – 312 с.

Ефремов В. С. Классические модели стратегического анализа и планирования: модель Shell/DPM / В. С. Ефремов // Менеджмент в России и за рубежом, № 3, 2006. – С. 12-18.

Лахтіонова Л. А. Фінансовий аналіз суб’єктів господарювання: Монографія. / Л. А. Лахтіонова – К.: КНЕУ, 2001. – 378 с.

Логинов Г. О. Матричные методы стратегического планирования деятельности компании / Г. О. Логинов, Е. В. Попов // Маркетинг в России и за рубежом, № 2, 2004. – С. 3-6.

Люкшинов А. Н. Стратегический менеджмент / А. Н. Люкшинов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000. – 375 с.

Никифорова С. В. Теоретические и практические аспекты стратегического маркетинга. / С. В. Никифорова – СПб.: Ун-т экономики и финансов, 2006. – 396 с.

Стратегическое планирование / Под ред. А. Н. Петрова. – СПб.: Знание; ГУЭФ, 2003. – 200 с.

Стратегія підприємства: навч.-метод. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Д. О. Горєлов, С. Ф. Большенко. – Харків: Вид-во ХНАДУ, 2010. – 133 с.

Шершньова З. Є. Стратегічне управління / З. Є. Шершньова, С. В. Оборська – К.: КНЕУ, 1999. – 384 с.

Kenichi Ohmae. The Mind of the Strategist / Kenichi Ohmae. – New York: Mc Graw-Hill, 1982. – S. 32-38.

References

Alekseeva M. M. (1997). Planirovanie dejatel'nosti firmy / M. M. Alekseeva – M.: Finansy i statistika, 1997. – 246 s. (in Russian)

Balabanova L. V. Strategichne marketyngove upravlinnja konkurentospromozhnistju pidpryjemstv: Navchal'nyj posibnyk / L. V. Balabanova, V. V. Holod. – Kyi'v: Profesional, 2006. – 363 s. (in Ukranian)

Vladimirova L. P. Prognozirovanie i planirovanie v uslovijah rynka: Uchebnoe posobie / L. P. Vladimirova. – M.: Dashkov i K, 2000. – 308 s. (in Russian)

Goremykin V. A. Ekonomichna strategija pidpryjemstva / V. A. Goremykin, O. A. Bogomolov. – M.: Informacijno-vydavnychyj dim «Filin», Rilant, 2001. – 245 s. (in Ukranian)

Gradova A. P. Jekonomicheskaja strategija firmy. / A. P. Gradova. – SPb.:, 2005. – 312 s. (in Russian)

Efremov V. S. Klassicheskie modeli strategicheskogo analiza i planirovanija: model' Shell/DPM / V. S. Efremov // Menedzhment v Rossii i za rubezhom, № 3. – 2006. – S. 12-18. (in Russian)

Lahtіonova L. A. Fіnansovij analіz sub’єktіv gospodarjuvannja: Monografіja. / L. A. Lahtіonova – K.: KNEU, 2001. – 378 s. (in Ukranian)

Loginov G. O. Matrichnye metody strategicheskogo planirovanija dejatel'nosti kompanii / G. O. Loginov, E. V. Popov // Marketing v Rossii i za rubezhom, № 2, 2004. – S. 3-6. (in Russian)

Ljukshinov A. N. Strategicheskij menedzhment / A. N. Ljukshinov. – M.: JuNITI-DANA, 2000. – 375 s. (in Russian)

Nikiforova S. V. Teoreticheskie i prakticheskie aspekty strategicheskogo marketinga. / S. V. Nikiforova – SPb.: Un-t jekonomiki i finansov, 2006. – 396 s. (in Russian)

Strategicheskoe planirovanie / Pod red. A. N. Petrova. – SPb.: Znanie; GUJeF, 2003. – 200 s. (in Russian)

Strategija pidpryjemstva: navch.-metod. posib. [dlja stud. vyshh. navch. zakl.] / D. O. Gorjelov, S. F. Bol'shenko. – Harkiv: Vyd-vo HNADU, 2010. – 133 s. (in Ukranian)

Shershn'ova Z. Je. Strategichne upravlinnja / Z. Je. Shershn'ova, S. V. Obors'ka– K.: KNEU, 1999. – 384 s. (in Ukranian)

Kenichi Ohmae. The Mind of the Strategist / Kenichi Ohmae. – New York: Mc Graw-Hill, 1982. – S. 32-38. (in English)

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті