Діяльність підприємств туристичної галузі з урахуванням регіональних особливостей розвитку транспортного туризму

Автор(и)

  • V. I. KOPYTKO Каф. гуманітарної та соціально-економічної підготовки, Львівська філія Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна,, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.15802/pte.v0i10.55709

Ключові слова:

туристичні кластери регіонального рівня, транспортний туризм, залізничний туризм, інноваційний шлях розвитку, регіональні туристичні кластери підприємств

Анотація

Мета. Метою дослідження є розробка теоретичних, методичних і практичних аспектів реалізації інноваційного потенціалу регіональних туристичних кластерів з урахованням транспортної складової на ринку туристичних послуг. Методика. Теоретико-методичною основою дослідження є праці вітчизняних і зарубіжних вчених з туристичної діяльності, проблем розвитку підприємницької діяльності, регіональної економіки та сталого розвитку регіонів, теорій інноваційної діяльності. Запропоновано формування регіонального кластера, що сприятиме ефективному функціонуванню транспортного туризму і дозволить забезпечити сталий соціально-економічний розвиток території. Результати. Враховуючи різноманітні види туризму, залізничний туризм є частиною транспортної інфраструктури туризму (на прикладі Закарпатської області). Роль залізничного транспорту у формуванні транспортної інфраструктури туризму очевидна, оскільки вона забезпечуватиме: багатофункціональність, комунікативність, динамічність, незважаючи на форми власності (державна, приватна, змішана). У цілому стратегія держави повинна зводиться до збільшення спеціалізації фірм у сфері туризму. Спеціалізація фірм може служити додатковим стабілізатором розвитку туристичної індустрії, що полягає у створенні регіональних туристичних утворень за напрямами діяльності де буде визначено місце транспортного туризму, включаючи залізничний туризм, оскільки залізниці часто проходять там, куди не в змозі доставити туристів інший транспорт. Саме така структура здатна служити ядром, навколо якого формується туристично-інноваційний регіональний кластер. Наукова новизна. Проаналізовано сутність та основні напрямки туристичної діяльності в Україні та її регіонах, проведено регіональні та міжнародні зіставлення результатів цієї діяльності, у тому числі розвиток транспортного туризму та залізничного туризму. Виявлено фактори, що зумовлюють специфіку інноваційної діяльності у сфері транспортного туризму, обґрунтовано необхідність переходу підприємств туристичної галузі на інноваційний шлях розвитку, запропоновано шляхи вдосконалення кластерного підходу до організації регіонального туризму (на прикладі Закарпатської області) із врахуванням реформування залізничної галузі в Україні. Практична значимість. Запропоновані автором положення та рекомендації можуть бути використані як теоретико-методична база туристичних фірм для реалізації інноваційного потенціалу туристичних кластерів регіонального рівня.

Посилання

Марценюк, Л. В. Важливість розвитку залізнич-ного туризму в Україні в сучасних соціально-економічних умовах [Текст] // Л. В. Марценюк // Зб.наук.пр.Дніпроп.нац. у-ту залізн.трансп. ім.. акад.. В.Лазаряна ''Проблеми економіки транспорту ''. – 2015 – Вип.9. – С.84-90.

Копитко, В. І. Роль залізничного транспорту у формуванні транспортної інфраструктури тури-зму на Закарпатті [Текст] / В. І Копитко,

Д. І. Живан // Проблеми економіки транспорту: тези доп. ХІІІ Міжнародної науково-практ. конф. (23.04-24.04.2015), м. Дніпропетровськ. –2015. – С. 106-107.

Яворська, О. Регіональний ринок туристичної сфери України в сучасних умовах соціалізації економіки [Електронний ресурс] / О. Яворська, В. Кравченко, О. Сільченко //Сучасні особливо-сті формування і управління інноваційним по-тенціалом регіонального розвитку туризму та рекреації із залученням молодіжного ресурсу: зб. тез доповідей міжнар. наук.-практ. конф., (Тернопіль, 15–17 жовтн. 2015.) / М-во освіти і науки України, Терн. нац. техн. ун-т ім. І. Пу-люя [та ін]. – Тернопіль : ФОП Паляниця В.А. – 2015. – С. 244-247 Режим досту-пу:http://espreso.tv/news/2015/10/21/v_ukrayini_stvoryly_nastupnyka_aquotquotukrzaliznyciquot_pat_quotukrayinska_zaliznycy

Чернікова, В. І. Особливості інновацій у туризмі. [Електронний ресурс] / В. І. Чернікова // Вісн. ДІТБ. – № 16. – С.89-94. – Режим досту-пу:http://tourlib.net/statti_ukr/chernikova.htm

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-11-01

Номер

Розділ

Статті