DOI: https://doi.org/10.15802/pte.v0i10.55711

Проблеми впровадження міжнародних і регіональних стандартів менеджменту якості на підприємствах залізничного транспорту

V. V. ZHELEZNYAK, C. Y. KIRZHA

Анотація


Мета. Робота присвячена визначенню основних перешкод ефективному впровадженню міжнародних та регіональних стандартів менеджменту якості на підприємствах залізничного транспорту. Методика. Для визначення основних проблем впровадження міжнародних та регіональних стандартів менеджменту якості в роботі запропоновано розглядати процес управління якістю в рамках системного підходу. Результати.
У роботі досліджено основні проблеми впровадження міжнародних та регіональних стандартів менеджменту якості та визначено джерела їх виникнення. Наукова новизна. Розроблена проблематика впровадження стандартів менеджменту якості на підприємствах залізничного транспорту й обґрунтовано, що процес їх вирішення можливий за умов одночасних економіко-соціальних трансформацій на макро- та мікрорівнях з урахуванням міжнародних тенденцій світового ринку. Практична значимість. Використання наведеної проблематики дозволить керівникам усіх рівнів приймати науково обґрунтовані рішення щодо оптимізації менеджменту якості на підприємствах залізничного транспорту.


Ключові слова


підприємства залізничного транспорту; менеджмент якості; міжнародні стандарти; соціально-економічна система; оптимізація

Повний текст:

PDF

Посилання


Аксёнов, И. М. Маркетинг на объектах транспо-рта [Текст] : монография / И. М. Аксёнов – Нежинм: ООО «Аспект-Поліграф», 2006. – 336 с.

Дикань, В. Л. Розвиток еколого-економічного управління на підприємствах України в умовах євроінтеграціїм[Текст]м: монографія / В. Л. Ди-кань, І. В. Токмакова. – Харків : УкрДАЗТ, 2008. – 150 с.

Діагностика стану та перспектив розвитку соці-альної відповідальності в Україні (експертні оцінки) [Текст] : монографія / О. Ф.Новікова, М. Є. Дейч, О. В. Панькова, В. В. Компанієць та ін.; НАН України, Ін-т економіки пром-ті. – Донецьк, 2013. – 296 с.

Компанієць, В. В. Техніко-економічний аналіз діяльності підприємств залізничного транспор-ту [Текст] : підручник / В. Л. Дикань,

В. В. Компанієць, І. Л. Назаренко. – Харків: УкрДАЗТ, 2013. – 504 с.

Ніколаєнко, А. О. Удосконалення організаційної структури підприємства залізничного транспо-рту з метою впровадження системи управління якістю [Текст] / А. О. Ніколаєнко, В. П. Неру-бацький // Локомотив-информ. – 2010. – № 4. – С. 6-7.

Рудницький, В. Ф. Впровадження сучасних сис-тем управління якістю на залізничних підпри-ємствах: прагматичність підходу [Текст] /

В. Ф. Рудницький, В. В. Рудзинський, О. Я. Фе-дор // Залізничний трансп. України. – 2010. –

№ 1. – С. 12-15.

Токмакова, І. В. Принципи забезпечення гармо-нійного розвитку залізничного транспорту України [Текст] / І. В Токмакова // Вісн. еконо-міки транспорту і промисловості. – Харків :

УкрДАЗТ. – 2012. – № 40. – С. 116-119.

Шерепа, К. М. Сервіс-центри з обслуговування пасажирів на залізничному транспорті [Текст] / К. М. Шерепа // Проблеми підвищення ефекти-вності інфраструктури [Текст] : зб. наук. пр. –2011. – Вип. 29. – С. 129-135.
Лицензия Creative Commons
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License» .

ISSN 2309-821Х (Print), ISSN 2310-2438 (Online)