Збірник наукових праць Дніпропетровського національного університету ім. ак. В. Лазаряна "Проблеми економіки транспорту"

Рік заснування: 2010

Галузь та проблематика: У статтях висвітлено результати наукових досліджень у сфері реформування окремих видів транспорту, підвищення їх конкурентоспроможності, питання оптимізації технологічних процесів та виробничо-господарської діяльності, принципи та методи управління підприємствами.

ISSN 2309-821 X (Print)

ISSN  2310-2438 (Online)

Свідоцтво про державну реєстрацію: серія КВ № 17325-6095Р від 01.12.2010 р.

Видання внесено до Переліку наукових фахових видань України Наказ МОН України № 261 від 06.03.2015 року (економічні науки)

Розміщення нашого журналу в міжнародних наукометричних базах даних, репозитаріях та наукових системах: Ulrichsweb™ Global Serials Directory, Index Copernicus, DRJI, Google Scholar,  WorldCat, Bielefeld Academic Search Engine (BASE), "Україніка наукова", Украинський індекс наукового цитування, SCIENTIFIC INDEXING SERVICE, Universal Impact Factor (UIF)

Наукометричні показники жерналу: 

Google Академiя - hi-5; i10-индекс - 1.

Періодичність: 2 рази на рік

Мова видання: українська, російська, англійська

Головний редактор: Бараш Ю. С., доктор економічних наук;

Заступник головного редактора: Л. С. Головкова доктор економічних наук;

Відповідальний секретар: Н. О. Божок кандидат економічних наук

Адреса редакції: вул. Лазаряна, 2, кім. 253в, Дніпропетровськ, Україна, 49010

Тел.: (0562) 33-58-13

E-mail: ubarash@mail.ru, bozhoknatalya@gmail.com№ 11 (2016)

Збірник наукових праць Дніпропетровського національного університету залізнич-ного транспорту імені академіка В. Лазаряна «Проблеми економіки транспорту». – Дніпропетровськ : Дніпропетр. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, 2016. – Вип. 11. – 84 с.

Зміст

Статті

Визначення економічної ефективності залізничних екскурсій PDF
U. S. Barash, L. V. Martseniuk
Тенденції розвитку залізничного туризму у західному регіоні україни PDF
V. I. Kopytko, O. V. Orlovska
Еволюція наукових знань про менеджмент економічних проблем пасажирських перевезень PDF
K. N. Razumova
Удосконалення методики оцінки використання інвентарного парку вантажних вагонів ПАТ «Укрзалізниця» PDF
O. Е. Zits
Інноваційні шляхи підвищення ефективності використання автомобільного важковагового транспорту ( на прикладі оранізації сезонних перевезень сільськогосподарських вантажів) PDF
B. Y. Kernychnyi
Аналіз ринку пасажирських залізничних перевезень PDF
T. Charkina
Оцінка потенціалу будівельних підприємств в умовах економічної кризи PDF
V. Bobil, T. Oberemok
Моделювання систем і процесів захисту економічної інформації на транспорті PDF
S. B. Kopytko
Удосконалення обліку витрат в дистанції електропостачання PDF
K. Rogovaya, G. S. Piatygorets
Методичний підхід щодо визначення плати за доступ до інфраструктури залізничного транспорту PDF
T. M. Savitskaya
Пepcпeктивнi нaпpямки poзвитку тpaнcпopтнoї cиcтeми з уpaxувaнням cтpaтeгiчниx пpiopитeтiв нaцioнaльнoї eкoнoмiки PDF
O. M. Kirilenko, M. I. Mishchenko