Збірник наукових праць Дніпропетровського національного університету ім. ак. В. Лазаряна "Проблеми економіки транспорту"

Рік заснування: 2010

Галузь та проблематика: У статтях висвітлено результати наукових досліджень у сфері реформування окремих видів транспорту, підвищення їх конкурентоспроможності, питання оптимізації технологічних процесів та виробничо-господарської діяльності, принципи та методи управління підприємствами.

ISSN 2309-821 X (Print)

ISSN  2310-2438 (Online)

Свідоцтво про державну реєстрацію: серія КВ № 17325-6095Р від 01.12.2010 р.

Видання внесено до Переліку наукових фахових видань України Наказ МОН України № 261 від 06.03.2015 року (економічні науки)

Розміщення нашого журналу в міжнародних наукометричних базах даних, репозитаріях та наукових системах: Ulrichsweb™ Global Serials Directory, Index Copernicus, DRJI, Google Scholar,  WorldCat, Bielefeld Academic Search Engine (BASE), "Україніка наукова", Украинський індекс наукового цитування, SCIENTIFIC INDEXING SERVICE, Universal Impact Factor (UIF)

Наукометричні показники жерналу: 

Google Академiя - hi-5; i10-индекс - 1.

Періодичність: 2 рази на рік

Мова видання: українська, російська, англійська

Головний редактор: Бараш Ю. С., доктор економічних наук;

Заступник головного редактора: Л. С. Головкова доктор економічних наук;

Відповідальний секретар: Н. О. Божок кандидат економічних наук

Адреса редакції: вул. Лазаряна, 2, кім. 253в, Дніпропетровськ, Україна, 49010

Тел.: (0562) 33-58-13

E-mail: ubarash@mail.ru, bozhoknatalya@gmail.com№ 14 (2017)

 У статтях висвітлено результати наукових досліджень у сфері реформування окремих видів транспорту, підвищення їх конкурентоспроможності, питання оптимізації технологічних процесів та виробничо-господарської діяльності, принципи та методи управління підприємствами.

Зміст

Статті

Еволюція поведінки індивідуальних споживачів на ринку туристичних послуг у контексті поведінкової економіки PDF
L. Golovkova, N. Grynoch, L. Dyachenko
Напрями забезпечення стабільного функціонування транспортної логістичної системи на залізничному транспорті України PDF
V. I. Kopytko, Yu. O. Sakson
Впровадження сучасних методів організації інвентаризації на підприємствах залізничного транспорту PDF
N. O. Bozhok, O. V. Kopytko, I. M. Harkusha
Інноваційний розвиток пасажирської залізничної компанії: понятійний аспект PDF
L. V. Martseniuk
Особливості проведення аудиту на сільськогосподарських підприємствах PDF
Anna Sergeyevna Pyatigorets, Olha Sergeyevna Koptsiukh
Альтернативні джерела формування інвестиційних ресурсів підприємства комунальної сфери PDF
I. Abernikhina, N. Valeniuk, G. Subotina
Адаптація системи сервісного обслуговування пасажирів на залізничному транспорті до європейських вимог PDF
T. V. Teslenko, M. V. Martseniuk
Дослідження закордонного досвіду з питань обліку витрат виробництва та калькулювання продукції PDF
Vladimir Bobyl, Anna Pyatigorets, Yana Zuieva
Оптимізація структури капіталу як фактор підвищення фінансової стійкості страхової компанії PDF
V. V. Zheleznyak, А. V. Kharchenko, I. A. Skovrin
Контролінг портових зборів у морських портах України PDF
N. V. Ryabоvоlenko
Аналіз та оцінка ефективності діяльності управлінського персоналу підприємства PDF
L. A. Shylo, N. Yu. Pikulina, Kh. Yu. Kirzha