Збірник наукових праць Дніпропетровського національного університету ім. ак. В. Лазаряна "Проблеми економіки транспорту"

Рік заснування: 2010

Галузь та проблематика: У статтях висвітлено результати наукових досліджень у сфері реформування окремих видів транспорту, підвищення їх конкурентоспроможності, питання оптимізації технологічних процесів та виробничо-господарської діяльності, принципи та методи управління підприємствами.

ISSN 2309-821 X (Print)

ISSN  2310-2438 (Online)

Свідоцтво про державну реєстрацію: серія КВ № 17325-6095Р від 01.12.2010 р.

Видання внесено до Переліку наукових фахових видань України Наказ МОН України № 261 від 06.03.2015 року (економічні науки)

Розміщення нашого журналу в міжнародних наукометричних базах даних, репозитаріях та наукових системах: Ulrichsweb™ Global Serials Directory, Google Scholar,  WorldCat, Bielefeld Academic Search Engine (BASE), "Україніка наукова", Украинський індекс наукового цитування, SCIENTIFIC INDEXING SERVICE, Universal Impact Factor (UIF)

Наукометричні показники жерналу: 

Google Академiя - hi-5; i10-индекс - 1.

Періодичність: 2 рази на рік

Мова видання: українська, російська, англійська

Головний редактор: Бараш Ю. С., доктор економічних наук;

Заступник головного редактора: Л. С. Головкова доктор економічних наук;

Відповідальний секретар: Н. О. Божок кандидат економічних наук

Адреса редакції: вул. Лазаряна, 2, кім. 253в, Дніпропетровськ, Україна, 49010

Тел.: (0562) 33-58-13

E-mail: ubarash@mail.ru, bozhoknatalya@gmail.com№ 10 (2015)

Збірник наукових праць Дніпропетровського національного університету залізнич-ного транспорту імені академіка В. Лазаряна «Проблеми економіки транспорту». – Дніпропетровськ : Дніпропетр. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, 2015. – Вип. 10. – 130 с.

Зміст

Статті

Методичні підходи до оцінки економічної ефективності інвестицій у розвиток туристичних перевезень залізничним транспортом PDF
O. M. HNENNYJ
Заходи наближення продуктивності залізниць України до рівня країн-лідерів міжнародного союзу залізниць PDF
G. EYTUTIS, V. KARPOV, O. NYKYFORUK
Фактори конкурентоспроможності залізничного транспорту України PDF
O. STASYUK
Нові підходи щодо оцінювання ефективного функціонування пасажирських перевезень в далекому сполученні PDF
I. M. AKSENOV, K. N. RAZUMOVA
Щодо питання удосконалення системи управління інфраструктурою залізничного транспорту в умовах ринку PDF
V. О. ZADOYA
Можливі моделі реформування залізничного транспорту України PDF
O. P. PINCHUK
Принципи формування інфраструктурної складової для побудови пасажирських залізничних тарифів PDF
T. Yu. CHARKINA
Методичні рекомендації щодо вибору транспортного засобу в логістиці підприємств PDF
V. Y. BOZHANOVA, O. O. ZHUKOVA
Формування майнового комплексу залізниць в умовах реформування Укрзалізниці PDF
L. A. SHILO, Y. A. GRUBERT, E. V. CHERNOVOL
Розвиток інтерактивного маркетингу як основа удосконалення процесу надання сервісної послуги PDF (Русский)
T. S. MELNYK, O. V. KHRISTOFOR
Роль маркетингу в підвищенні конкурентоспроможності вантажних залізничних перевезень PDF
L. A. SHILO, I. L. DOBROVOLSKAIA, A. S. PIATIGORETC
Особливості оподаткування прибутку залізниці в умовах акціонування PDF
G. S. PIATYGORETS
Діяльність підприємств туристичної галузі з урахуванням регіональних особливостей розвитку транспортного туризму PDF
V. I. KOPYTKO
Основні напрями оцінки економічної стійкості ДП «Придніпровська залізниця» PDF
I. I. REKUN
Проблеми впровадження міжнародних і регіональних стандартів менеджменту якості на підприємствах залізничного транспорту PDF
V. V. ZHELEZNYAK, C. Y. KIRZHA
Економіко-математичне моделювання в підвищенні ефективності функціонування залізничного транспорту PDF
M. I. MISHCHENKO