Проблеми економіки транспорту

Рік заснування: 2010

Галузь та проблематика: У статтях висвітлено результати наукових досліджень у сфері реформування окремих видів транспорту, підвищення їх конкурентоспроможності, питання оптимізації технологічних процесів та виробничо-господарської діяльності, принципи та методи управління підприємствами.

ISSN 2309-821 X (Print)

ISSN 2310-2438 (Online)

Свідоцтво про державну реєстрацію: серія КВ № 17325-6095Р від 01.12.2010 р.

Видання внесено до Переліку наукових фахових видань України Наказ МОН України № 261 від 06.03.2015 року (економічні науки)

Розміщення нашого журналу в міжнародних наукометричних базах даних, репозитаріях та наукових системах: Ulrichsweb™ Global Serials Directory, Google Scholar, WorldCat, Bielefeld Academic Search Engine (BASE), "Україніка наукова", Украинський індекс наукового цитування, SCIENTIFIC INDEXING SERVICE, Universal Impact Factor (UIF)

Наукометричні показники журналу:

Google Академiя - hi-5; i10-індекс - 1.

Періодичність: 2 рази на рік

Мова видання: українська, російська, англійська

Головний редактор: Головкова Л.С., доктор економічних наук, професор;

Заступник головного редактора: В.В. Бобиль доктор економічних наук, доцент;

Відповідальний секретар: Л.О. Жилінська доктор економічних наук, доцент

Адреса редакції: вул. Лазаряна, 2, кім. 253В, Дніпро, Україна, 49010

Тел.: (0562) 33-58-13

E-mail: REMT.DIIT@gmail.com,№ 16 (2018)

У статтях висвітлено результати наукових досліджень з економічних питань розвитку та реформування окремих видів транспорту, підвищення їх конкурентоспроможності; питання оптимізації управлінських процесів та виробничо-господарської діяльності;  розробки та удосконалення стратегій й методів управління підприємствами різних сфер

Зміст

Статті

СУЧАСНИЙ СТАН ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ
Y YUKHNOVSKAYA
ОПЕРАЦІЙНІ РИЗИКИ БАНКУ: ОЦІНКА ТА ШЛЯХИ ЗМЕНШЕННЯ
V. V. BOBYL, M. A. DRON, A. S. TARANENKO
ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЦЕСИ РЕГІОНАЛЬНОГО РІВНЯ ЯК СПЕЦИФІЧНИЙ ОБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ
N. V. NAMLIYEVA
СЦЕНАРІЇ РОЗВИТКУ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ ПІДПРИЄМСТВ ВОДНОГО ТРАНСПОРТУ
L. O. ZHYLINSKA
МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ ВИКОРИСТАННЯ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ НА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
I. V. PUSHKAR, E. M. GNEZDILOVA
ОБГРУНТУВАННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА
L. D. HARMIDER, L. A. GONCHAR
ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ОЦІНКИ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ
V. N. KOLOMIIETS
ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД У ВИРІШЕННІ ПРОБЛЕМ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ
I. M. MYTSENKO, T. V. RESHITKO
БЕЗПЕКА ДЕРЖАВИ. ПАРАДИГМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗМІН НА КРАЩЕ
B. M. Andrushkiv, L. S. Golovkova, N. B. Kyrych, A. V. Peshko, O. B. Pohaidak, S. M. Spivak
КРОС - КУЛЬТУРНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ У ФОРМУВАННІ ТУРИСТИЧНОГО ІМІДЖУ УКРАЇНИ
N. HRYNOCH, V. DMYTRUK, L. DYACHENKO
ФАКТОРИ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ, СУПЕРЕЧЛИВОСТИ І МІНЛИВОСТИ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ І ГНУЧКА ПОВЕДІНКА СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ
V. V. BAIGUSHEV