Збірник наукових праць Дніпропетровського національного університету ім. ак. В. Лазаряна "Проблеми економіки транспорту"

Рік заснування: 2010

Галузь та проблематика: У статтях висвітлено результати наукових досліджень у сфері реформування окремих видів транспорту, підвищення їх конкурентоспроможності, питання оптимізації технологічних процесів та виробничо-господарської діяльності, принципи та методи управління підприємствами.

ISSN 2309-821 X (Print)

ISSN  2310-2438 (Online)

Свідоцтво про державну реєстрацію: серія КВ № 17325-6095Р від 01.12.2010 р.

Видання внесено до Переліку наукових фахових видань України Наказ МОН України № 261 від 06.03.2015 року (економічні науки)

Розміщення нашого журналу в міжнародних наукометричних базах даних, репозитаріях та наукових системах: Ulrichsweb™ Global Serials Directory, Index Copernicus, DRJI, Google Scholar,  WorldCat, Bielefeld Academic Search Engine (BASE), "Україніка наукова", Украинський індекс наукового цитування, SCIENTIFIC INDEXING SERVICE, Universal Impact Factor (UIF)

Наукометричні показники жерналу: 

Google Академiя - hi-5; i10-индекс - 1.

Періодичність: 2 рази на рік

Мова видання: українська, російська, англійська

Головний редактор: Бараш Ю. С., доктор економічних наук;

Заступник головного редактора: Л. С. Головкова доктор економічних наук;

Відповідальний секретар: Н. О. Божок кандидат економічних наук

Адреса редакції: вул. Лазаряна, 2, кім. 253в, Дніпропетровськ, Україна, 49010

Тел.: (0562) 33-58-13

E-mail: ubarash@mail.ru, bozhoknatalya@gmail.com№ 12 (2016)

У статтях висвітлено результати наукових досліджень у сфері реформування окремих видів транспорту, підвищення їх конкурентоспроможності, питання оптимізації технологічних процесів та виробничо-господарської діяльності, принципи та методи управління підприємствами.

Зміст

Статті

До питання оцінки та застосування вартості життєвого циклу продукції машинобудування PDF
O. Hnennyj, A. Mohammadreza
Система принципів ціноутворення в умовах реформування залізничного транспорту PDF
T. M. Savitskaya
Розробка та обчислення тарифів портових робіт і послуг
N. Yarоvаya, О. Vоrkunova, N. Ryabоvоlenko
Реформування залізничного транспорту в контексті реалізації структурних реформ у галузі PDF
H. Omelchak
Інвестиції в людський капітал як чинник реформування залізничної галузі та економічного розвитку України PDF
M. M. Semenyak
Управлінські аспекти аналізу витрат залізничного транспорту PDF
O. Toporkova, L. Shylo, V. Rolik
Удосконалення понятійно-категоріального апарату теорії залізничного туризму PDF
U. Barash, L. Martseniuk, T. Charkina
Реінжиніринг бізнес-процесів у розвитку залізничного туризму в Україні PDF
L. Golovkova, L. Dyachenko
Реформування залізничного транспорту: досвід країн ЄС PDF
L. M. Lyubokhynets
Економічні питання застосування регіональних відновлюваних біоресурсів у енергетиці PDF
О. Pshinko, V. Habrinets
Нечіткі економіко-математичні моделі планування процесів експлуата-ції класів виробничо-технічних систем PDF
O. Pshinko, V. Skalozub