Збірник наукових праць Дніпропетровського національного університету ім. ак. В. Лазаряна "Проблеми економіки транспорту"

Рік заснування: 2010

Галузь та проблематика: У статтях висвітлено результати наукових досліджень у сфері реформування окремих видів транспорту, підвищення їх конкурентоспроможності, питання оптимізації технологічних процесів та виробничо-господарської діяльності, принципи та методи управління підприємствами.

ISSN 2309-821 X (Print)

ISSN  2310-2438 (Online)

Свідоцтво про державну реєстрацію: серія КВ № 17325-6095Р від 01.12.2010 р.

Видання внесено до Переліку наукових фахових видань України Наказ МОН України № 261 від 06.03.2015 року (економічні науки)

Розміщення нашого журналу в міжнародних наукометричних базах даних, репозитаріях та наукових системах: Ulrichsweb™ Global Serials Directory, Index Copernicus, DRJI, Google Scholar,  WorldCat, Bielefeld Academic Search Engine (BASE), "Україніка наукова", Украинський індекс наукового цитування, SCIENTIFIC INDEXING SERVICE, Universal Impact Factor (UIF)

Наукометричні показники жерналу: 

Google Академiя - hi-5; i10-индекс - 1.

Періодичність: 2 рази на рік

Мова видання: українська, російська, англійська

Головний редактор: Бараш Ю. С., доктор економічних наук;

Заступник головного редактора: Л. С. Головкова доктор економічних наук;

Відповідальний секретар: Н. О. Божок кандидат економічних наук

Адреса редакції: вул. Лазаряна, 2, кім. 253в, Дніпропетровськ, Україна, 49010

Тел.: (0562) 33-58-13

E-mail: ubarash@mail.ru, bozhoknatalya@gmail.com№ 15 (2018)

У статтях висвітлено результати наукових досліджень у сфері реформування окремих видів транспорту, підвищення їх конкурентоспроможності, питання оптимізації технологічних процесів та виробничо-господарської діяльності, принципи та методи управління підприємствами. 

Зміст

Статті

Економічна цінність, корисність та вартість інвестиційної діяльності підприємства PDF
G Otlyvanska
Використання організаційного інструментарію забезпечення управління соціально відповідальною діяльністю транспортних підприємств PDF
B. Andrushkiv, O. Pavlykivska
Вплив загроз на рівень економічної безпеки металургійних підприємств PDF
A Kniazevych, L Shenderivska
Структурна трансформація суб’єктів підприємництва України та її наслідки PDF
М. Pivovarov
Стратегічні напрями розвитку транспортної сфери країни в контексті Євргоінтеграції PDF
А. Golovkova, V. Bartko, A. Yakymova
Аналіз підходів та методів щодо визначення фінансових результатів PDF
А. Matusevich, S. Koshman
Методологічні основи участі судноплавних компаній України у морській торгівлі Європейського союзу PDF
I. Poznanska
Механізми підвищення конкурентоспроможності промислових підприємств як основа фінансової стабільності об’єднаної територіальної громади PDF
S. Spivak
Маркетинговий інструментарій визначення конкурентних переваг операторів поштового зв’язку PDF
Т. Tardaskina, I. Stankevich, S. Ivasilievich
Напрямки розвитку транспортно-логістичного співробітництва України з ЄС PDF
V. Kopytko, O. Kopytko
Менеджмент майбутнього PDF (Русский)
Y. Aksenov
Удосконалення управління соціального обслуговування шляхом впровадженя фулфілмент-компаній PDF
O. Pavlikivska, A. Kernichniy, B. Kernichniy